Mål og strategi for Norske Kunstforeninger 2018–2021, vedtatt av årsmøtet 25. april 2018.

 

Visjon:
Kunst skaper samfunn

Hovedmål:
Styrke kunstforeningene i hele landet som attraktive visningssteder for samtidskunst, både for publikum og profesjonelle kunstnere.

Verdier:
Nyskapende – Støttende – Engasjert – Faglig sterk

Delmål:

  • Kompetanseheving og organisasjonsutvikling: Stimulere til nytenkning, utvikling og profesjonalisering i kunstforeningene i hele landet.
  • Støtte og rådgivning: Veilede kunstforeningene i drift av visningssteder, både i kunstfaglige og organisasjonsfaglige spørsmål.
  • Økonomiske rammevilkår: Arbeide for at kunstforeningene skal få et forutsigbart økonomisk fundament.
  • Nettverk: Skape møteplasser for erfaringsutveksling og nettverksbygging.
  • Synliggjøring: Framheve kunstforeningenes viktige posisjon som formidlere av samtidskunst i det norske kunstfeltet.

Strategiske satsingsområder 2018–2021:

  • Arbeide for å synliggjøre kunstforeningene og bedre deres økonomiske rammevilkår, med spesielt fokus på at de skal ha en viktig posisjon også etter endringene i kommune- og fylkesstruktur.
  • Videreutvikle kunstforeningene som gode visningssteder, blant annet gjennom støtteordninger, kompetansehevende prosjekter, rådgivning og digitale ressurser.
  • Heve kunstforeningenes kunnskap om samtidskunst gjennom fagtidsskriftet Kunst Pluss, og ved å tilby kuraterte utstillinger med formidlingsopplegg og aktiviteter.
  • Sette i gang tiltak som kan bidra til rekruttering og publikumsutvikling i kunstforeningene.
  • Øke kompetansen om søknadsskriving i kunstforeningene, for at flere skal nå fram med søknader om økonomisk støtte hos andre instanser.