Styreleder: Anna Katharina Haukeland
Gørbitz gate 8, 0360 Oslo
977 85 879
akh@koro.no

Styremedlem: Øyvind Kvarme
Nedre Ila 7, 7018 Trondheim
942 27 338
oyvikva@gmail.com