3. vara: Nina Hjertvik
Strandgata 50 , 6150 Ørsta
tlf 478 48 961
nxino@live.no