Vedtektene ble vedtatt første gang på årsmøtet 10. november 1978, og sist endret på årsmøtet 24. april 2021.

§ 1 Navn
Forbundets navn er Norske Kunstforeninger.

§ 2 Organisasjon og hovedkontor
Norske Kunstforeninger er et landsforbund av kunstfo­reninger/kunstlag. Forbundet er en frittstående juridisk enhet uten personlig ansvar. Forbundet har sitt sekretariat i Oslo.

§ 3 Formål
Forbundets formål er å gi flest mulig tilgang til profesjonell kunst.

§ 4 Hovedoppgaver
Forbundet skal ivareta sitt formål og medlemmenes interesser ved å:

 • Gi støtte og veiledning til medlemsforeningene i kunstfaglige og organisatoriske spørsmål.
 • Arbeide for best mulig vilkår og rammebetingelser for kunstforeningene.
 • Markere og utvikle kunstforeningenes plass og rolle i den landsdekkende formidlingen av kunst, herunder å representere kunstforeningene overfor sentrale myndigheter, organisasjoner og lignende
 • Bidra til å utvikle kunstforeningenes landsdekkende nettverk

§ 5 Medlemskap
5.1. Alle kunstforeninger/lag, som støtter forbundets formål kan være medlemmer.
5.2. Det søkes om medlemskap til styret i Norske Kunstforeninger. Medlemskap oppnås når styret i Norske Kunstforeninger har godkjent og bekreftet søknaden.
5.3. Medlemskap forutsetter at foreningen driver aktivt, er åpen for allment medlemskap og har et styre valgt av medlemmene.
5.4. Medlemskap er gyldig når kontingent er betalt. Utmelding skal skje skriftlig.
5.5. Medlemsforeningene forplikter seg til å levere årsregnskap, årsberetning, statistikk og fortløpende holde Norske Kunstforeninger orientert om endringer i styre og administrasjon.
5.6. Medlemsforeninger kan stå som hvilende medlemmer inntil tre år med redusert kontingent. Etter tre år som hvilende, blir foreningene automatisk slettet, med mindre aktiviteten gjenopptas. Hvilende foreninger kan møte på årsmøtet, men har ikke stemmerett.
5.7. Virksomhet i strid med forbundets formål og retningslinjer, brudd på vedtektene eller ikke betalt kontingent kan føre til eksklusjon. Styret gjør vedtak om dette.
5.8. Utmeldelse eller eksklusjon fører ikke til fritak for skyldig kontingent, eller andre påløpne forpliktelser.

§ 6 Fylkeslag
6.1. Medlemmer etter §5 kan organiseres i fylkeslag, ett for hver fylkeskommune.
6.2. Medlemskap i Norske Kunstforeninger gir automatisk rett til medlemskap i fylkeslag, der slikt finnes. Medlemskap i fylkeslaget er frivillig.
6.3. Fylkeslaget organiseres i tråd med veiledende vedtekter, vedtatt av Norske Kunstforeningers årsmøte. Fylkeslagets vedtekter må godkjennes av styret i Norske Kunstforeninger.
6.4. Dersom fylkeslaget ikke lenger oppfyller Norske Kunstforeningers krav til fylkeslag kan Norske Kunstforeningers styre kreve at laget endrer navn eller oppløses.

§ 7 Styret
7.1. Norske Kunstforeninger ledes av et styre. Styret skal ha totalt 7 medlemmer. I tillegg velges 3 varamedlemmer. Medlemmer og varamedlemmer velges på årsmøte.
7.2. Styremedlemmer herunder også styreleder velges for 2 år ad gangen, slik at 3 medlemmer står på valg hvert år. Varamedlemmer velges kun for 1 år ad gangen.
7.3. Valg som styremedlem er begrenset til totalt tre sammenhengende perioder, dvs. 6 år. Valg som varamedlem er begrenset til totalt tre sammenhengende perioder, dvs. 3 år. Senere gjenvalg som styremedlem kan skje først etter to år.
7.4. Samtlige av Norske Kunstforeningers fem regioner skal være representert i styret. Regionene er: Nord-Norge (Troms og Finnmark, Nordland), Trøndelag, Vestlandet (Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland), Sørlandet (Agder, Vestfold og Telemark), Østlandet (Viken, Innlandet, Oslo). Øvrige medlemmer av styret velges uavhengig av region.
7.5. Fast ansatte i Norske Kunstforeningers sekretariat er ikke valgbare.
7.6. Styret konstituerer seg selv og leder Norske Kunstforeninger mellom årsmøtene.
7.7. Styremøter skal avholdes så ofte som nødvendig, eller når minimum 4 styremedlemmer krever det.
7.8. Styret er beslutningsdyktig når minst 5 stemmeberettigede medlemmer er til stede.
Vedtak blir fattet ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.
7.9. Det føres protokoll over styrets møter.

§ 8 Styrets oppgaver
8.1. Styret skal sørge for en forsvarlig organisering og drift av forbundets virksomhet.
8.2. Styret utarbeider planer, budsjetter og retningslinjer for forbundets virksomhet.
8.3. Styret ansetter daglig leder.
8.4. Styret legger fram forslag til handlingsplan og medlemskontingent.
8.5. Styret innkaller til årsmøte.

§ 9 Regnskap – revisjon
Regnskapene skal revideres av statsautorisert revisor.

§ 10 Signatur – prokura
Forbundets signatur tegnes av styrets leder og daglig leder i fellesskap, eller av fire av styrets medlemmer i fellesskap.

§ 11 Valgkomité
11.1. Styret fremmer forslag til valgkomité på 3 medlemmer som velges for tiden fram til neste årsmøte. Valgkomiteen konstituerer seg selv. Instruks for valgkomiteen er styret sitt ansvar.
11.2. Valgkomiteen foreslår kandidater til styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Valgkomiteens innstilling skal følge med sakspapirene til årsmøtet.

§ 12 Årsmøte
12.1. Årsmøtet er Norske Kunstforeningers høyeste organ og avholdes hvert år innen 15. juni.
12.2. Styret innkaller til årsmøte med 3 måneders varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være skriftlig og forbundet i hende innen 2 måneder før års¬møtet. Saksliste med saksdokumenter skal være utsendt inne 20 dager før årsmøtet.
12.3. Hvert medlem har 1 stemme på årsmøtet.
12.4. Årsmøtet åpnes av styrets leder og ledes av den årsmøtet utpeker. Ordinært årsmøte skal omfatte:

 1. Valg av møteleder
 2. Valg av møtefunksjonærer; 2 referenter, 2 representanter til å underskrive protokollen, tellekorps på 3 medlemmer
 3. Godkjenning av innkalling
 4. Godkjenning av delegater
 5. Godkjenning av saksliste
 6. Godkjenning av møtereglement
 7. Godkjenning av årsberetning
 8. Godkjenning av årsregnskap
 9. Godkjenning av handlingsplan
 10. Fastsette kontingent
 11. Orientering om budsjett
 12. Innkomne forslag
 13. Valg av:
  a) styreleder
  b) styremedlemmer
  c) varamedlemmer i prioritert rekkefølge
  d) valgkomité
 14. Andre saker som i henhold til vedtektene skal behandles av årsmøtet.

12.5. Det kan ikke treffes beslutninger i andre saker enn dem som er oppført i innkallingen.
12.6. Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt. Beslutninger på årsmøtet fattes med stemmeflertall hvis ikke vedtektene bestemmer noe annet. Ved stemmelikhet har forslaget falt.

§ 13 Ekstraordinært årsmøte
Styret kan på eget initiativ eller etter skriftlig krav fra minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene innkalle til ekstraordinært årsmøte. Innkalling foretas som for ordinært årsmøte. Reglene for årsmøtet får tilsvarende anvendelse.

§ 14 Vedtektsendring
Endring av vedtektene krever 2/3 flertall av de stemmeberettigede på ordinært årsmøte.

§ 15 Oppløsning – sammenslutning
15.1 Vedtak om Norske Kunstforeningers oppløsning må gjøres med 2/3 flertall på to på hverandre følgende ordinære årsmøter. Beslutning om disponering av forbundets midler tas av Norsk kulturråd.
15.2. Sammenslutting med andre forbund, besluttes av årsmøtet etter de regler som gjelder for oppløsning.