Kunst Pluss vert distribuert gratis til alle styremedlemmer i kunstforeiningane, og bidreg dermed til oppdatering og kompetanseheving for alle tillitsvalde. Kulturavdelingar i kommunar med kunstforeiningar, samarbeidspartnarar, kunst- og kulturinstitusjonar og presse mottek også tidsskriftet. Kunst Pluss er også til sals i utvalde Narvesen-kioskar over heile landet.

Nokre smakebitar på artiklar frå tidsskriftet kan ein lese på nettsida vår.

Kunst Pluss mottek produksjonsstønad frå Kulturrådet og stønad frå Fritt Ord.

Abonnement

Kunst Pluss har ikkje abonnement for enkeltpersonar, men kunstforeiningar kan teikne kollektivt abonnement for medlemmene sine. Kunstforeininga sender då inn adresselister, og er ansvarlege for krevje inn betaling frå medlemmene. Bladet vert sendt direkte i posten til kvar enkelt abonnent. Eit årsabonnementet kostar i 2020 kr 180 per medlem.

For meir informasjon om kollektivt abonnement, eller dersom ikkje styremedlemmene mottek bladet, ta kontakt på post@kunstforeninger.no.

Annonsering

Vi har gunstige prisar på annonsering i Kunst Pluss. Annonsane vert trykt i fire fargar. Kunst Pluss kjem ut i eit opplag på 1900 eksemplar, har 50 sider og formatet er 27 cm x 21 cm.

Ta kontakt på telefon 22 42 20 35 eller post@kunstforeninger.no for eit godt tilbod på annonsar!

Annonseprisar 2020

  • 1/1 side kr. 8000,-
  • 1/2 side kr. 4000,-
  • 1/4 side kr. 2500,-

Detaljert informasjon finn du i medieplanen.

 

Utgjevingsplan 2020

Utgåve Utgjevingsdato Annonsefrist
1 / 2020 5. mars 23. januar
2 / 2020 4. juni 21. april
3 / 2020 5. november 24. september