Mange kunstforeninger søker om støtte til frakt av kunst. Her er verk pakket for transport etter en utstilling i Stjørdal Kunstforening. Foto: Stjørdal Kunstforening

79 prosjekter er tildelt frakt-, prosjekt- eller utstyrsstøtte fra Norske Kunstforeninger for høsten 2021. Aktiviteten i kunstforeningen er fremdeles påvirket av korona-restriksjoner og søknadstallet er derfor noe lavere enn normalt.

To ganger i året kan lokale kunstforeninger søke om støtte i kategoriene frakt, prosjekt og utstyr. I denne søknadsrunden mottok vi søknader om totalt 1.580.119 kroner fordelt på 95 søknader fra kunstforeningene.

Av de 91 mottatte søknader er 79 tildelt støtte: 20 prosjektsøknader, 52 får støtte til frakt og 7 kunstforeninger mottar utstyrsstøtte. Lister over alle tildelingene kan lastes ned nederst på siden.

 

Frakt Prosjekt Utstyr Sum
Tall på søknader: 56 26 13 95
Innvilgede søknader: 52 20 7 79
Total søknadssum: 563.840 652.700 363.579 1.580.119
Totalt tildelt: 207.000 225.000 83.000 515.000

Som en oppmuntring i utfordrende tider har vi i denne runden gjort et unntak i søknadsbehandlingen, og valgt å bevilge midler til alle søknadene om prosjektstøtte som oppfyller våre krav til en søknad. De fleste bevilgningene kan derfor være noe mindre enn vanlig, men en større andel av søknadene har fått støtte. I tillegg har vi ønsket å gi ekstra støtte til noen prosjekter som vi ser som spesielt viktige for foreningene det gjelder. Vi håper at smittesituasjonen stabiliserer seg i hele landet utover sommeren og høsten, så vi igjen ser at enda flere kunstforeninger og kunstlag våger seg på å planlegge gode utstillinger og prosjekter.

Kriterier for tildeling av støtte

All støtte blir tildelt etter faglige vurderinger, og hvor viktig prosjektet er for kunstforeningen. I bevilgningen tar vi hensyn til tildelt støtte de siste søknadsrundene, og tildelinger av annen støtte i denne runden. Tilskuddene skal også sikre en viss geografisk spredning og en balanse mellom større og mindre kunstforeninger.

Årsak til avslag kan også være at søknadene ikke oppfyller kravet om at alle kunstnerne må være profesjonelle, at søknaden kom inn etter fristen, eller at påkrevd dokumentasjon ikke er lagt ved. Vi anbefaler alle å sette seg godt inn i kriteriene og ta kontakt om det er noe dere lurer på om søknadsprosessen.

Fraktstøtten blir fordelt så demokratisk som mulig på de som oppfyller søknadskriteriene. Potten med prosjektstøtte er ikke så stor, og derfor vil det dessverre alltid være slik at noen gode prosjekt får avslag.

Ved søknad om utstyrsstøtte, er det ofte snakk om store investeringer, for eksempel ved utskifting av lysutstyr. Derfor prioriterer vi noen få om gangen, slik at de kan få gjennomført tiltaket. Dersom dere har fått avslag på utstyrsstøtte i denne runden, kan dere gjerne søke på nytt til neste runde. Til større investeringer anbefaler vi dere dessuten om å søke støtte fra Arena – tilskuddsordning for bygg og infrastruktur hos Kulturrrådet, i tillegg til kommune, fylkeskommune og stiftelser. Kontakt gjerne rådgiver Anne-Grethe Thoresen dersom dere trenger innspill til hvordan slike søknader kan utformes.

Praktisk informasjon til støttemottakere

Kunstforeninger som mottar støtte fra Norske Kunstforeninger skal synliggjøre dette i digitalt og trykt materiell (plakater, brosjyrer, på nettsider etc.). Logoen til Norske Kunstforeninger kan lastes ned fra nettsidene våre.

Vi minner om at en forutsetning for å få bevilget støtte utbetalt er at det sendes inn fotodokumentasjon fra utstillingene og prosjektene. Dette skal være fotomateriale i høy oppløsning og av god kvalitet. Se hva slags fotodokumentasjon vi er ute etter i presentasjoner av tidligere støttede prosjekter.

Støtten blir utbetalt etter at tiltaket er gjennomført, ved at kunstforeningen sender inn utbetalingsskjema med dokumentasjon. Utbetalingsskjema skal sendes inn senest to måneder etter at prosjektet/utstillingen er avsluttet.

Neste søknadsfrist er 1. november 2021 og gjelder utstillinger, tiltak og arrangement med oppstart i perioden januar–juni 2022.

Merk at bare tiltak som er tildelt stønad vil få svarbrev i posten. Spørsmål om søknader, tildelinger og avslag kan rettes til Anne-Grethe Thoresen på anne-grethe.thoresen@kunstforeninger.no.