Trodhjems Kunstforening mottar prosjektstøtte for utviklingen av et formidlingsprogram rettet mot barn og unge hvor drama benyttes som virkemiddel.

To ganger i året kan medlemsforeningene i Norske Kunstforeninger søke om støtte til utstillinger og prosjekter fra sentralleddet Norske Kunstforeninger. I hver omgang fordeles en halv million kroner på kategoriene utstyr, prosjekt og frakt. 92 søknader for våren 2020 har nå blitt innvilget. Søknadsbunken vitner om nye formidlingsmetoder, oppgradering av lokaler og gode utstillingsprogram.

I denne søknadsrunden mottok Norske Kunstforeninger søknader om 1,8 millionar kroner i frakt-, prosjekt- og utstyrstøtte fra kunstforeningene. Samlet fikk vi inn 116 søknader, 15 flere enn i fjor, og av disse er 92 tildelt støtte på i alt 534 000 kroner. Støtten som er delt ut i denne søknadsrunden gjelder prosjekter som har oppstart i tidsrommet januar–juni 2020. Av midlene går 220 000 kroner til 29 prosjektsøknader, 239 000 kroner i fraktstøtte til 68 utstillinger og 75 500 kroner til oppussing og teknisk utstyr i 6 kunstforeninger. Lister over alle tildelingene ligger tilgjengelig for nedlasting nederst på siden.

 

Frakt Prosjekt Utstyr Sum
Antall søknader: 77 29 10 116
Innvilgede søknader: 68 18 6 92
Total søknadssum: 728 350 680 800 396 617 1 805 767
Totalt tildelt: 239 000 220 000 75 000 534 000

Mange gode prosjekter i kunstforeningene

Også i år er det mange gode utstillinger og prosjekter i søknadsbunken, og stadig flere prøver ut nye formidlingsmetoder. I Trondhjems Kunstforening utforskes drama som metode for formidling av kunst til barn og unge og i Kongsvinger Kunstforening skal elever fra videregående skole prøve seg som formidlere, med kurs av formidler Kristin Risan og kunstnermøte med Erik Pirolt.

– Vi håper økningen av formidlingsprosjekter til barn og unge resulterer i egne ungdomsgrupper i kunstforeningene. Vi oppfordrer kunstforeningene til å gi rom for at ungdom kan være med på programmeringen og til at de kan lage egne arrangementer, sier rådgiver Anne-Grethe Thorsen.

— Det er dessuten morsomt å se at blant annet arbeidet med Norske Kunstforeningers NåDa-prosjekt har gitt Halden Kunstforening mot til å innta den store Faye-gården i Halden sentrum. Det er et flott hus de nå skal fylle med innhold og aktiviteter i en tid framover og de ønsker seg hjelp av en kurator. Vi ønsker å fortsette å være med på utviklingen, både gjennom å gi prosjektstøtte og som rådgivere i prosessen, slik at de etterhvert får et permanent oppholdssted og mer forutsigbar økonomi.

 

Rana Kunstforening fikk nye lokaler i 2018 og skal i 2020 vise store og spennende prosjekter med Anne Katrine Dolven, Antony Gormley og Marianne Heske.

I våre nordligste områder fortsetter Alta Kunstforening og Vadsø Kunstforening å gjøre gode utstillingsprogram. Sistnevnte flytter i 2020 inn i nye lokaler. Rana Kunstforening har også nye og flotte lokaler, og skal i 2020 vise store og spennende prosjekter med Anne Katrine Dolven, Antony Gormley og Marianne Heske.

I vest skal Sunnfjord Kunstlag igjen være arrangør for og formidler av Vestlandsutstillinga i Sogn og Fjordane Kunstmuseum. Arbeidet med utstillingen gir kunstlaget muligheter til faglig utvikling gjennom samarbeidet med museet, kurator og utstillingsleder for Vestlandsutstillinga. Osterøy Kunstlag fortsetter arbeidet med å utvikle sommerutstillingene i Mjøsvågen utenfor Bergen. Programmeringen følger godt opp stedstilknytningen og de skal i år være med på Wenche Kvalstad Echoff og Else Karin Tysse Bysheims fantastiske Badstove-prosjekt. I Bryne Kunstforening ombygges lokalet for å bedre lysforholdene til en utstilling med Kenneth Varpe.

Vi gleder oss til Sandefjord Kunstforening skal vise Norske Kunstforeningers debutantpris-vinner for 2019, Tiago Bom. Skiens Kunstforening følger opp sin mangeårige satsing på både stedsspesifikke og større verk i Ibsenhuset, med blant annet Siv Bugge Vatne. Vi har gjennom flere år støttet og fulgt opp det fine utstillingsprogrammet og vil videre følge opp med rådgivingsarbeid for å få til en mer forutsigbar økonomi slik at det ambisiøse programmet kan videreutvikles. Kongsberg holder stand med sin gode programmering og mot sommeren skal Per Hess vises i lokalene, et prøveprosjekt for kunstforeningen. De skal ha åpent hele sommeren og Hess skal medvirke til å utvide kunstforeningens nedslagsfelt.

Dette er bare noen av de gode prosjektene for første halvår 2020, og i bunken ligger dessverre også mange gode prosjekter som vi ikke har økonomi til å støtte.

Årets debutantprisvinner Tiago Bom vises i Sandefjord Kunstforening. Her med verket "Repùblica" på Høstutstillingen 2019. Foto: Vegard Kleven / NBK

Kriterium for tildeling av støtte

All støtte blir tildelt etter faglige vurderinger, og hvor viktig prosjektet er for kunstforeningen. I bevilgningen tar vi hensyn til tildelt støtte de siste søknadsrundane, og tildelinger av annan støtte i denne runden. Tilskuddene skal også sikre en viss geografisk spredning og en balanse mellom større og mindre kunstforeninger. Årsak til avslag kan også være at søknadene ikke oppfyller kravet om at alle kunstnerene må være profesjonelle, at søknaden kom inn etter fristen, eller at påkrevd dokumentasjon ikke er lagt ved.

Fraktstøtten blir fordelt så demokratisk som mulig på de som oppfyller søknadskriteriene. Potten med prosjektstøtte er ikke så stor, og derfor vil det dessverre alltid være slik at noen gode prosjekt får avslag.

Ved søknad om utstyrstøtte, er det ofte snakk om store investeringer, for eksempel ved utskifting av lysutstyr. Derfor prioriterer vi noen få om gangen, slik at de kan få gjennomført tiltaket. Dersom dere har fått avslag på utstyrstøtte i denne runden, kan dere gjerne søke på nytt til neste runde. Til større investeringar anbefaler vi dere dessuten om å søke støtte fra Kulturrådet sin støtteordning Rom for kunst, i tillegg til kommune, fylkeskommune og stiftelser. Kontakt gjerne rådgiver Anne-Grethe Thoresen dersom dere trenger innspill til hvordan slike søknader kan utformes.

Praktisk informasjon til støttemottakere

Kunstforeninger som mottar støtte fra Norske Kunstforeninger skal synliggjøre dette i digitalt og trykt materiell (plakater, brosjyrer, på nettsider etc.). Logoen til Norske Kunstforeninger kan lastes ned fra nettsidene våre. Husk også å dokumentere utstillingen, prosjektet eller oppussingen; tre digitale foto skal sendes inn sammen med kravet om utbetaling av støtte. Et utvalg av tiltakene vil i etterkant være presentert på nettsidene våre.

Støtten blir utbetalt etter at tiltaket er gjennomført, ved at kunstforeningen sender inn utbetalingsskjema med dokumentasjon. Utbetalingsskjema skal sendes inn senest to måneder etter at prosjektet/utstillingen er avsluttet.

Neste søknadsfrist er 1. mai 2020, og gjelder utstillinger, tiltak og arrangement med oppstart i perioden juli–desember 2020.

Vedtaksbrevene blir postlagt i januar. Merk at bare tiltak som er tildelt stønad vil få svarbrev i posten. Spørsmål om søknader, tildelinger og avslag kan rettast til Anne-Grethe Thoresen på anne-grethe.thoresen@kunstforeninger.no eller telefon 22 42 20 35.