Regjeringen foreslår samlede utgifter på Kultur- og likestillingsdepartementets budsjett på 23,3 mrd. kroner i 2023. Det er en økning på om lag 1,4 mrd. kroner eller tilsvarende 6,2 pst. fra Saldert budsjett 2022. For Norske Kunstforeninger betyr dette en liten økning på 155 000 kroner fra fjorårets budsjett.​ 

Regjeringen vil gjennom gode støtteordninger legge til rette for at alle kan delta og engasjere seg i organisasjonsliv og fritidsaktiviteter. For å legge til rette for full merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner foreslår regjeringen å øke bevilgningen til ordningen med 125 mill. kroner, til totalt 2 025 mill. kroner. Strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner, som setter frivilligheten i stand til å opprettholde aktivitet tross økte strømpriser, foreslås videreført i første halvår 2023 med en bevilgning på 770 mill. kroner, skriver regjeringen i statsbudsjett for 2023.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen varslet i forkant av budsjettfremleggelsen at budsjettet for 2023 ville være trangt og at mange av løftene i Hurdalsplattformen er lagt på vent. Mange har fryktet kutt.

— I et trangt statsbudsjett for 2023 er vi glad for at vi ikke rammes av nedskjæringer, men er foreslått en marginal økning, Det kan tyde på at regjeringen mener alvor med at visuell kunst skal gjøres tilgjengelig uavhengig hvor du bor her i landet.
— 150 kunstforeninger, kunsthaller og kunstlag er tilknyttet paraplyorganisasjonen og kompetansesenteret Norske Kunstforeninger. Alle er de viktige visningssteder for at publikum skal få oppleve samtidskunst og de er sentrale arbeidsplasser for kunstnerne, uttaler Susanne Svenseid, direktør i Norske Kunstforeninger.

Momskompensasjon
Momskompensasjonen var truet under forrige regjering, men opprettholdes og styrkes i regjeringens budsjettforslag i dag. Regjeringen foreslår i kulturbudsjettet økte bevilgninger til momskompensasjonsordningen med 125 mill. kroner, til totalt 2 mrd ​kroner.

—  Det publikumsstyrte nettverket som kunstforeningene, kunsthallene og kunstlagene representerer er betydelige aktører innen frivilligheten i Norge, og vi ser positivt på ​at regjeringen vil styrke frivilligheten bl.​a. gjennom momskompensasjon.
— Når statsbudsjettet for 2023 endelig vedtas i Stortinget, håper vi å kunne se en reell økning for Norske Kunstforeninger. avslutter Svenseid.