Våren 2020 mottok Vadsø Kunstforening fraktstøtte til en utstilling med Philipp Spillmann, som var den første utstillingen i nye utstillingslokaler. Foto: Anne Turid Garshol/Vadsø Kunstforening

69 prosjekter er tildelt frakt-, prosjekt- eller utstyrsstøtte fra Norske Kunstforeninger for våren 2021. Aktiviteten i kunstforeningene er tydelig på vei opp igjen, og søknadstallet nærmer seg normalen.

To ganger i året kan lokale kunstforeninger søke om støtte i kategoriene frakt, prosjekt og utstyr. I denne søknadsrunden mottok vi søknader om totalt 1,58 millioner kroner fordelt på 93 søknader fra kunstforeningene.

Antallet søknader i denne runden er litt lavere enn normalt. Søknadstallet er likevel vesentlig høyere enn i forrige runde, som var preget av stor usikkerhet på grunn av korona-pandemien. Men nå ser heldigvis de fleste kunstforeningene ut til å ha planlagt for vanlig aktivitet i vårhalvåret 2021.

Av de 93 mottatte søknader er 69 tildelt støtte: 20 prosjektsøknader, 43 får støtte til frakt og 6 kunstforeninger mottar utstyrstøtte. Lister over alle tildelingene kan lastes nederst på siden.

 

Frakt Prosjekt Utstyr Sum
Tall på søknader: 53 31 9 93
Innvilgede søknader: 43 20 6 69
Total søknadssum: 525 202 792 959 262 285 1 580 446
Totalt tildelt: 224 000 200 000 77 000 501 000

Korona-utsatte utstillinger beholder tildelingen

Utstillinger som fikk støtte første halvår 2020, men ble utsatt på grunn av pandemien, får beholde bevilgningen så lenge utstillingen gjennomføres i løpet av første halvår 2021.

Enkelte kunstforeninger har søkt på nytt til utsatte utstillinger i denne runden, men fordi disse midlene allerede er bevilget, står de ikke oppført på tildelingslistene for våren 2021.

Merk at dersom dere planlegger å gjennomføre en utsatt utstilling våren 2021, må Norske Kunstforeninger ha beskjed om dette. Ta kontakt på anne-grethe.thoresen@kunstforeninger.no snarest, hvis dere ennå ikke har meldt fra om ny visningsperiode for utstillingen.

Vi er glade for å se at nye kunstforeninger søker på støtteordningene, og forsøker å ivareta både de som aldri tidligere har søkt støtte, så vel som de som søker i hver runde.

– Dessverre ser vi fremdeles at det søkes støtte til utstillinger og prosjekter med kunstnere som etter retningslinjene ikke regnes som profesjonelle. Retningslinjene finnes i søknadsskjemaet. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål til dette, sier saksbehandler Anne-Grethe Thoresen.

Av de 224 000 kroner som er bevilget til fraktstøtte 1. halvår 2021, går 50 000 til kunstforeninger som viser utstillinger i forbindelse med prosjektet «Voi Voi, vi er på utstilling!»  i regi av Norske Kunstforeninger og Samisk senter for samtidskunst.

Kriterier for tildeling av støtte

All støtte blir tildelt etter faglige vurderinger, og hvor viktig prosjektet er for kunstforeningen. I bevilgningen tar vi hensyn til tildelt støtte de siste søknadsrundene, og tildelinger av annen støtte i denne runden. Tilskuddene skal også sikre en viss geografisk spredning og en balanse mellom større og mindre kunstforeninger.

Årsak til avslag kan også være at søknadene ikke oppfyller kravet om at alle kunstnerne må være profesjonelle, at søknaden kom inn etter fristen, eller at påkrevd dokumentasjon ikke er lagt ved. Vi anbefaler alle å sette seg godt inn i kriteriene og ta kontakt om det er noe dere lurer på om søknadsprosessen.

Fraktstøtten blir fordelt så demokratisk som mulig på de som oppfyller søknadskriteriene. Potten med prosjektstøtte er ikke så stor, og derfor vil det dessverre alltid være slik at noen gode prosjekt får avslag.

Ved søknad om utstyrsstøtte, er det ofte snakk om store investeringer, for eksempel ved utskifting av lysutstyr. Derfor prioriterer vi noen få om gangen, slik at de kan få gjennomført tiltaket. Dersom dere har fått avslag på utstyrsstøtte i denne runden, kan dere gjerne søke på nytt til neste runde. Til større investeringer anbefaler vi dere dessuten om å søke støtte fra Arena – tilskuddsordning for bygg og infrastruktur hos Kulturrrådet, i tillegg til kommune, fylkeskommune og stiftelser. Kontakt gjerne rådgiver Anne-Grethe Thoresen dersom dere trenger innspill til hvordan slike søknader kan utformes.

Praktisk informasjon til støttemottakere

Kunstforeninger som mottar støtte fra Norske Kunstforeninger skal synliggjøre dette i digitalt og trykt materiell (plakater, brosjyrer, på nettsider etc.). Logoen til Norske Kunstforeninger kan lastes ned fra nettsidene våre.

Vi minner om at en forutsetning for å få bevilget støtte utbetalt er at det sendes inn fotodokumentasjon fra utstillingene og prosjektene. Dette skal være fotomateriale i høy oppløsning og av god kvalitet. Se hva slags fotodokumentasjon vi er ute etter i presentasjoner av tidligere støttede prosjekter.

Støtten blir utbetalt etter at tiltaket er gjennomført, ved at kunstforeningen sender inn utbetalingsskjema med dokumentasjon. Utbetalingsskjema skal sendes inn senest to måneder etter at prosjektet/utstillingen er avsluttet.

Neste søknadsfrist er 1. mai 2021, og gjelder utstillinger, tiltak og arrangement med oppstart i perioden juli–desember 2021.

Vedtaksbrevene blir postlagt etter nyttår. Merk at bare tiltak som er tildelt stønad vil få svarbrev i posten. Spørsmål om søknader, tildelinger og avslag kan rettes til Anne-Grethe Thoresen på anne-grethe.thoresen@kunstforeninger.no.