Sunnfjord Kunstlag er i stadig utvikling, blant annet som arrangør Vestlandsutstillingen i Sogn og Fjordane Kunstmuseum. Her fra Vestlandsutstillingen 2020. Foto: Maya Økland

55 prosjekter har blitt tildelt frakt-, prosjekt- eller utstyrsstøtte fra sentralleddet Norske Kunstforeninger for høsten 2020.

To ganger i året kan lokale kunstforeninger søke om støtte i kategoriene frakt, prosjekt og utstyr fra sentralleddet Norske Kunstforeninger. I denne søknadsrunden mottok Norske Kunstforeninger søknader om totalt 976 200 kroner fordelt på 62 søknader fra kunstforeningene.

Sammenliknet med forrige tildelingsrunde er søknadsantallet halvert, noe som trolig skyldes usikkerheten som visningssteder opplever i forbindelse med COVID-19, da det kan være vanskelig å planlegge prosjekter og utstillinger det kommende halvåret.

Av de 62 søknadene som er mottatt har 55 av dem blitt tildelt støtte: 15 av dem er prosjektsøknader, 34 får støtte til frakt og 6 prosjekter mottar utstyrstøtte. Lister over alle tildelingene kan lastes ned i bunnen av siden.

 

Frakt Prosjekt Utstyr Sum
Tall på søknader: 40 16 6 62
Innvilgede søknader: 34 15 6 55
Total søknadssum: 333 020 347 150 296 030 976 200
Totalt tildelt: 201 000 178 500 76 000 455 500

Jubileum, digital formidling og kunstforeningenes historie

Blant prosjektene i årets søknadsbunke finnes det blant annet digitale formidlingsprosjekt, to 50-års jubileer og et bokprosjekt om kunstforeningenes historie.

Sistnevnte er et samarbeid mellom kunstsosiolog og første daglig leder i Norske Kunstforeninger, Dag Solhjell, og landets eldste kunstforening, Oslo Kunstforening. Solhjell skal oppsøke arkivene til flere store kunstforeninger i tiden framover i arbeidet med boken. Norske Kunstforeninger er glade for at det er tatt initiativ til at kunstforeningenes historie blir samlet mellom to permer, og vil støtte prosjektet så godt vi kan også fremover.

I Nittedal Kunstforening og i Stord Kunstlag feires det i 2020 50-års jubileum. Nittedal Kunstforening ruller opp historien gjennom foredrag, mens Stord Kunstlag benytter anledningen til å gå gjennom samlingen sin, registrere og formidle.

Digitale prosjekter har fått støtte i Sandefjord Kunstforening og Grimstad Kunstforening. Sandefjord skal blant annet produsere fire filmer om kunstnerne de skal stille ut gjennom resten av året, og filmene skal formidle prosessen fra atelier til utstilling.

Dag Solhjell (t.h.) var Norske Kunstforeningers første ansatte intendant 1983–1990 og har i samarbeid med Oslo Kunstforening mottatt støtte til et bokprosjekt om kunstforeningene. Her fra et årsmøte på 1980-tallet. Foto: Knut S. Vindfallet

Støtte til utstillingsprogrammer

Men også flere fysiske utstillingsprogram tildeles støtte i denne runden.

Lillesand Kunstforening arbeider godt med sin årlige sommerutstilling og Larvik Kunstforening jobber med å utvikle gode utstillinger til sine flotte og krevende lokaler i Bølgen Kulturhus. Sunnfjord Kunstlag er i stadig utvikling, blant annet som arrangør av Vestlandsutstillingen i Sogn og Fjordane Kunstmuseum. I år får kunstlaget støtte til en utstilling i egne lokaler med Aage Langhelle.

Osterøy Kunstlag har fått støtte til at en kunstner i en periode overtar kunstlagets nyoppussede verksted i Mjøsvågen. Publikum er velkommen på besøk i arbeidsperioden, og det er også planlagt en workshop for barn og unge i perioden. Kunstlagets utstillinger og aktiviteter har etter hvert utviklet en tett forbindelse med annen lokal virksomhet samt til Osterøys historie og kulturhistorie, for eksempel til lokal brukskunst og kunsthåndverk.

Dette er bare noen av prosjektene som har mottatt støtte for høsten 2020.

"Moving forward" av Caroline Kierulf. Caroline Kierulf vises med Annette Kierulf i Sandefjord Kunstforening.

Kriterium for tildeling av støtte

All støtte blir tildelt etter faglige vurderinger, og hvor viktig prosjektet er for kunstforeningen. I bevilgningen tar vi hensyn til tildelt støtte de siste søknadsrundene, og tildelinger av annen støtte i denne runden. Tilskuddene skal også sikre en viss geografisk spredning og en balanse mellom større og mindre kunstforeninger.

Årsak til avslag kan også være at søknadene ikke oppfyller kravet om at alle kunstnerne må være profesjonelle, at søknaden kom inn etter fristen, eller at påkrevd dokumentasjon ikke er lagt ved. Vi anbefaler alle å sette seg godt inn i kriteriene og ta kontakt om det er noe dere lurer på om søknadsprosessen.

Fraktstøtten blir fordelt så demokratisk som mulig på de som oppfyller søknadskriteriene. Potten med prosjektstøtte er ikke så stor, og derfor vil det dessverre alltid være slik at noen gode prosjekt får avslag.

Ved søknad om utstyrsstøtte, er det ofte snakk om store investeringer, for eksempel ved utskifting av lysutstyr. Derfor prioriterer vi noen få om gangen, slik at de kan få gjennomført tiltaket. Dersom dere har fått avslag på utstyrsstøtte i denne runden, kan dere gjerne søke på nytt til neste runde. Til større investeringer anbefaler vi dere dessuten om å søke støtte fra Kulturrådet sin støtteordning Rom for kunst, i tillegg til kommune, fylkeskommune og stiftelser. Kontakt gjerne rådgiver Anne-Grethe Thoresen dersom dere trenger innspill til hvordan slike søknader kan utformes.

Praktisk informasjon til støttemottakere

Kunstforeninger som mottar støtte fra Norske Kunstforeninger skal synliggjøre dette i digitalt og trykt materiell (plakater, brosjyrer, på nettsider etc.). Logoen til Norske Kunstforeninger kan lastes ned fra nettsidene våre. Husk også å dokumentere utstillingen, prosjektet eller oppussingen; tre digitale foto skal sendes inn sammen med kravet om utbetaling av støtte. Et utvalg av tiltakene vil i etterkant være presentert på nettsidene våre.

Støtten blir utbetalt etter at tiltaket er gjennomført, ved at kunstforeningen sender inn utbetalingsskjema med dokumentasjon. Utbetalingsskjema skal sendes inn senest to måneder etter at prosjektet/utstillingen er avsluttet.

Neste søknadsfrist er 1. november 2020, og gjelder utstillinger, tiltak og arrangement med oppstart i perioden januar-juni 2021.

Vedtaksbrevene blir postlagt eller mailet før sommeren. Merk at bare tiltak som er tildelt stønad vil få svarbrev i posten. Spørsmål om søknader, tildelinger og avslag kan rettes til Anne-Grethe Thoresen på anne-grethe.thoresen@kunstforeninger.no.