I førre søknadsrunde mottok Ålesund Kunstforening fraktstøtte til ei utstilling med keramiske arbeid av Gunhild Rudjord, som vert vist i KHÅK Kunsthall til og med 3. april. Foto: KHÅK Kunsthall

Alle aktive medlemsforeiningar i Norske Kunstforeninger kan søkje om stønad til mellom anna føredrag, utstillingar, formidlingstiltak, oppgradering av utstillingslokale og frakt av kunst.

1. mai 2021 er søknadsfrist for utstillingar, prosjekt og tiltak som har oppstart i perioden 1. juli–31. desember 2021.

Stønadsordningane skal medverke til at kunstforeiningar over heile landet kan vise eit breitt spekter av profesjonell samtidskunst, og styrke kunstforeiningane sin posisjon som visingsstader for samtidskunst. All stønad vert tildelt etter faglege vurderingar, men det vert også teke omsyn til kunstforeiningane sine ulike føresetnader.

Vi har to faste søknadsfristar: 1. mai for tiltak i juli–desember same år og 1. november for tiltak som har oppstart i januar–juni påfølgjande år. Det er ikkje mogleg å søkje om stønad til utstillingar eller tiltak som allereie er gjennomført.

Til utstillingar kan ein søkje om fraktstønad, eit tilskot som dekkjer transport av kunst til og frå utstillingslokalet. Merk at vi berre gjev stønad til utstillingar og prosjekt med profesjonelle, nolevande kunstnarar. Kunstforeiningar som har planar om føredrag, seminar, kunstnarsamtalar, formidlingsopplegg eller utstillingar som krev ein ekstra innsats, kan i tillegg søkje om prosjektstønad.

Dersom de treng å pusse opp utstillingslokala, treng lysutstyr eller projektor til videokunst, kan de søkje om utstyrstønad. Til større ombyggingsprosjekt eller oppgraderingar oppmodar vi til å søkje stønad frå Kulturrådet si stønadsordning Arena, sidan vår stønadspott er ganske liten.

Norske Kunstforeninger har ikkje nok midlar til å fullfinansiere prosjekt eller utstillingar, og at vi ventar difor at kunstforeiningane også søkjer stønad frå andre kjelder. Naturlege søknadsinstansar er kommune, fylkeskommune, lokale/regionale sparebankstiftingar, Fritt Ord og Kulturrådet. Om de treng inspirasjon til kva type prosjekt ein kan få stønad til, kan de ta ein titt på prosjekt i kunstforeiningane som Kulturrådet støtta i tildelinga våren 2020.

Søknadsskjema og rettleiing