Regjeringa foreslår en tildeling over Kultur- og likestillingsdepartementets budsjett på 24,5 milliarder kroner. Det er en økning på om lag 1,2 milliarder kroner fra 2023.

I forslag til kultur- og likestilingsbudsjett for 2024 er Norske Kunstforeninger tilgodesett med 5.670.000 kroner for budsjettåret 2024. Det innebærer en økning på 195.000 kroner.

Vi tar aktive tiltak for å legge til rette for at alle kan delta i kulturlivet, idretten og i frivillige organisasjoner, uavhengig av bakgrunn og hvor man bor. Vi ønsker at alle skal kunne ha friheten til å leve gode og trygge liv slik de selv ønsker. Samfunnet vårt blir bedre og rikere av at så mange som mulig deltar i fellesskapene våre, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery. (Pressemelding fra Kultur- og likestillingsdepartementet)

– Norske Kunstforeninger mottok etter revidert statsbudsjettet for 2023 en tilleggsbevilgning på 115.000 kroner, totalt 5.475.000 kroner, sier Susanne Svenseid, direktør i Norske Kunstforeninger.

– Vi er skuffet over manglende politiske vilje til å styrke Norske Kunstforeninger og håper politikerne under budsjettforhandlingene på Stortinget ser behovet for å sørge for en vesentlig økning, sier Susanne Svenseid.

– Norske Kunstforeninger er paraplyorganisasjon og kompetansesenter for 150 kunstforeninger, kunstlag og kunsthaller. Den publikumsstyrte modellen som disse 150 medlemsforeningene representerer er unik, og kunstforeningsnettverket er en grunnmur i det visuelle kunstfeltet.

– De fleste kunstforeninger drives på frivillig basis og Norske Kunstforeninger arbeider med å styrke kunstforeningene som attraktive visningssteder for samtidskunstnere ved ulike tiltak innenfor det kunstfaglige og det organisatoriske.
Skal kunst nå alle uansett hvor man bor i Norge, slik sittende regjering vektlegger, er det nettopp kunstforeningene som er aktørene for dette, sier Susanne Svenseid.

Norske Kunstforeninger har behov for betydelig digital modernisering og et sterkt ønske om å etablere en ordning for å kunne kompensere kunstnere som stiller ut i kunstforeninger. Samtidig arbeider vi aktivt med å utvikle et program rettet mot barn og ungdom. Alle disse initiativene krever ressurser som det dessverre ikke finnes økonomi til i dagens budsjett.

Strømstøtte og momskompensasjon
Som forventet foreslår regjeringen å videreføre strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner. Ordningen har tilnærmet samme innretning som for husholdningene.  Regjeringen foreslår også å videreføre full merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjon i 2024 og foreslår å øke bevilgningen til ordningen med 500 mill. Kroner, til totalt 2 525 mill. kroner.

—  Det publikumsstyrte nettverket som kunstforeningene, kunsthallene og kunstlagene representerer er betydelige aktører innen frivilligheten i Norge, og vi ser positivt på ​at regjeringen vil styrke frivilligheten bl.​a. gjennom momskompensasjon og strømstøtte.

— Når statsbudsjettet for 2024 endelig vedtas i Stortinget, håper vi å kunne se en reell økning for Norske Kunstforeninger. avslutter Svenseid.

Les hele budsjettet her