Salgsavdelingen Lillegalleriet i Trondhjems Kunstforening. Foto: Trondhjems Kunstforening

Til sommeren lanseres en verktøykasse for markedsføring og synliggjøring, som skal bidra til å øke salget av kunst i kunstforeningene.

Høsten 2020 utlyste Kulturrådet et anbud for markedsføring av visuell kunst. Satsingen har som mål å styrke oppslutningen om visuell kunst i samfunnet. Kulturmeglerne og Ellen M. Fodstad vant et av anbudene, og skal utvikle et prosjekt i samarbeid med Bodø Kunstforening og Trondhjems Kunstforening. Norske Kunstforeninger bidrar også inn i dette pilotprosjektet.

– Dette er et veldig engasjerende prosjekt, jeg er glad for å ta med meg styret på det. Prosjektet passet veldig bra for oss, vi sitter og arbeider med ny en strategi for Bodø Kunstforening, og vi har kasta litt om på ting og begynt litt fra scratch. Vi har ikke har fokusert så mye på salg før, så dette prosjektet gir oss en ekstra dytt til å finne ut hva vi tenker om salg. Det er fint å bli tvunget til det, til å være mer kreative, dette prosjektet er slik sett perfekt!, forteller Cathrine Terese Persson, daglig leder i Bodø Kunstforening.

– Det var veldig naturlig for oss å bli med på dette prosjektet. Styret har gjennom lengre tid pushet på for å øke salget, vi har til og med vedtak på at salget skal opp. Dette er et verktøy som bli tilgjengelig for oss, som vi trenger. Vi har noen ideer selv, men trolig er det bare biter av et større bilde. Vi har for eksempel prøvd oss med lenger åpningstid, men som et enkeltgrep fungerer det ikke. Vi er overmodne for dette prosjektet, styret er veldig på, og salget gjør seg ikke selv!, sier daglig leder i Trondhjems Kunstforening, Inger Marie Bakken.

Utlysningen fra Kulturrådet rettet seg mot prosjekter som skulle utvikle og teste nye metoder for hvordan visuell kunst kan markedsføres og synliggjøres. Målet er å undersøke hvilket næringspotensial den visuelle kunsten kan ha, og å styrke verdikjedene og stimulere til økt inntjening. Kulturrådet ønsket seg nytenkende prosjekter som skulle bidra til at ikke bare den enkelte aktøren, men hele feltet styrkes. Fem aktører ble valgt ut, og de fikk 250 000 kroner hver.

Første arbeidsmøte mellom Kulturmeglerne og Bodø Kunstforening ble gjennomført 25. januar. Foto: Bodø Kunstforening

Skal dele erfaringer med alle kunstforeningene

Prosjektet til Kulturmeglerne, Fodstad og kunstforeningene i Bodø og Trondheim skal bidra til at det legges til rette for å øke salget av kunst i foreningene. Metoden og erfaringene skal deles med alle kunstforeningene i Norge gjennom Norske Kunstforeninger. Pilotprosjektet skal fungere som inspirasjon og en «case study» for landets 149 kunstforeninger. Piloten varer bare et halvt år; arbeidet startet i desember 2020 og rapportering til Kulturrådet skal skje allerede i juni 2021.

Ellen M. Fodstad har tidligere utviklet ART-metoden (Aktuell – Tilgjengelig – Relevant) som et verktøy for formidling av kunst, og for hvordan man systematisk kan arbeide med å tiltrekke seg nye publikumsgrupper. Denne metoden skal nå brukes i prosjektet for å legge en salgsstrategi og kommunikasjonsplan for å nå ut til nye publikumsgrupper, fornye hjemmesider, bruke sosiale medier strategisk og øke salg av kunst.

Metoden inkluderer uttesting av nye publikumstjenester og utvikling av foreningene som møteplasser. Gjennom å nå ut til nye publikumsgrupper håper de også å styrke oppslutningen og kunnskapen om visuell kunst i samfunnet. Noen sentrale punkter i arbeidet vil være å undersøke salgspotensialet i utvikling av medlemsmassen, nettverksbygging mot lokalt næringsliv og oppgradering av nettsider.

I januar/februar 2021 er det oppstart for med arbeidsmøter i de to kunstforeningene. Der skal hver av kunstforeningene finne det strategiske grunnlaget for kommunikasjon og salg. Sammen med Kulturmeglerne skal de sette mål for arbeidet, og utarbeide en tiltaksplan for hvordan man skal nå målene. Resultatet av arbeidsmøtene danner grunnlaget for det videre arbeidet.

Bodø Kunstforening har i dag en liten butikkavdeling, som de har snakket om å videreutvikle. Foto: Bodø Kunstforening

– Har godt av å bli utfordret

Bodø Kunstforening og Kulturmeglerne hadde sitt første arbeidsmøte for en uke siden.

– Fordi vi har offentlig støtte fra kommunen, har vi ikke vært så avhengig av salgsinntektene. Vi har hatt fokus på å være et sted der folk kan møtes, øke interessen for kunst og drive formidling til befolkningen, spesielt barn og unge. Vi vil fortsatt arbeide for å være en møteplass, men ser at det også er mulig å samtidig arbeide for å generere mer salg, sier Cathrine Terese Persson, daglig leder i Bodø Kunstforening.

Bodø Kunstforening har en butikkavdeling der de selger bøker, postkort, grafikk, maleri, smykker og keramikk. De har snakket om at dersom de skal fortsette å ha en butikk, må de kanskje satse mer på den, og arbeide med å få inn nye varer oftere.

– De spesielle tidene vi er inne trenger ikke bare være negative for oss. Det er positivt fordi folk ikke bruker penger på reise. Mange er derfor i gang med oppussing, og de er opptatt av å handle lokalt, og støtte det lokale næringslivet. Rammeverkstedet som også selger kunst, har gått som det suser, så det er tydelig at folk har mer penger å bruke på kunst nå. Vi må bare hive oss rundt også og være med på det!

Bedre og mer tilpasset informasjon og kommunikasjon vil være essensielt, tror Persson.

– En ting er å se en utstilling hos oss, men om noen vil kjøpe kunst i dåpsgave, kommer de da til oss, eller går til noen andre? Å tenke mer kommersielt rundt salg av kunst trenger ikke gå på bekostning av den kunstneriske profilen på utstillingene. Men det handler om hvordan man kommuniserer salg av kunst på en mer kommersiell måte.

Persson forteller at de er takknemlige for å være med i dette prosjektet sammen med Kulturmeglerne og Trondhjems Kunstforening.

– Kulturmeglerne har en litt annen vikling enn oss. Når de kommer utenfra, tør de å stille andre typer spørsmål og å utfordre oss. Hvorfor gjør vi det egentlig slik? Kan vi tenke på en annen måte? Det har vi veldig godt av. Vi får også tenkt igjennom svarene på disse spørsmålene på en annen måte.

– Vi har allerede kommet opp med noen gode ideer. Vi har en forventing om å få testet ut ting i løpet av dette halvåret. Vi håper å finne fram til enkle grep for å få opp salget, som alle kunstforeningene, også de uten ansatte, kan ta i bruk. Jeg gleder meg veldig til å hva se resultatene blir!, avslutter Persson.

Trondhjems Kunstforening fikk hjelp fra en tidligere intendat og gallerieier til nyetableringn av salgsavdelingen Lillegalleriet. Foto: Trondhjems Kunstforening

Hvordan framstår kunstforeningen utad?

Oppstartsmøtet for Trondhjems Kunstforening er på grunn av pandemien utsatt til 8. februar, og Inger Marie Bakken, daglig leder i Trondhjems Kunstforening, gleder seg til å snart komme i gang.

– Vi hadde styremøte på forrige uke, der vi hadde en workshop der hovedtemaet var hvordan vi kunne bedre økonomien gjennom å øke inntektene. I workshopen satt vi i kafégalleriet i kafeen Ni Muser. Der har vi en utstilling hengende, og det slo oss «hvordan vet egentlig kafegjestene at verkene på veggene er til salgs?». Verkene er nummererte og det fins verksliste med priser i en holder på veggen, men for de fleste er det neppe tydelig at kunsten er til salgs. Så nå er vi i gang med å lage beskrivelse med pris for å sette ved siden av hvert verk, sier Bakken.

Bakken forteller at hun for en tid tilbake hadde et møte med en av byens eiendomsutviklere, som kom med noen nyttige tilbakemeldinger på hvordan kunstforeningen framstod utad dersom en søker på nett.

– Han kommenterte at det så uproft ut at det stod wordpress i adressefeltet på nettsiden vår, og at vi burde fjerne det. Han fortalte også at vi ikke kommer opp når han søker på ordet galleri i Trondheim, og at vi derfor burde tenke mer gjennom hvilke ord vi bruker i beskrivelsen av kunstforeningen. Med bakgrunn i dette gjorde vi noen grep, men det blir litt stykkevis og delt. Jeg ser fram til å kunne se mer helthetlig på salg i dette prosjektet.

Vil ha salgsmetodikk inn i ryggmargen

I flere år arbeidet ikke Trondhjems Kunstforening særlig aktivt med salg, det handlet mest om sporadisk salg fra utstillinger. Men i februar 2019 fikk de hjelp fra tidligere intendant i Trondhjems Kunstforening, og senere gallerieier, Dorit Scharffscher, til å etablere et lite salgsgalleri i en del av lokalet.

– Før hadde vi vanskelig å se hvordan vi også skulle få tid til å drifte et salgsgalleri. Men Dorit var her en halv dag og gikk gjennom verk vi hadde for salg sammen med oss, og sendte oss ut for fikse praktiske ting som rammer og oppheng. Det ble oppstarten på Lillegalleriet, i et rom som for flere år siden også var brukt til salg av kunst. Hun overførte sin praktiske kunnskap til oss, slik at vi ble bedre rustet til å tiltrekke oss kunder.

– Hvilke forventninger har dere til prosjektet?

– Jeg håper prosjektet kan hjelpe oss til å få inn i ryggmargen en konkret metodikk på å øke salget. ART-metoden gir oss allerede tre viktig stikkord. Vi må bli bedre på å analysere hvilken kundegruppe som er aktuell for hver enkelt utstilling. Vi har tenkt litt på den måten, men vi må nok tenke mer i retning hvilke kundegrupper kjøper hvilken type kunst og hva de er villige til å betale. Dette er et punkt vi må bli mer bevisst på, slik at vi får mer uttelling på arbeidet vi gjør.

Den daglige lederen synes det blir fint å få muligheten til å jobbe mer kunnskapsbasert.

– En person tenker kanskje at én ting hjelper, en annen og tredje at noe helt annet er løsningen. Det er derfor kjempebra å nå kunne få et empirisk grunnlag å basere oss på for å få til salg, sier Inger Marie Bakken.