27. oktober deltok Norske Kunstforeninger i høring om statsbudsjettet for 2023 i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Styreleder, Stein Helge Mandelid og direktør Susanne Svenseid la i høringen vekt to satsingsområder. Digitaliseringsprosess og rammeverk for en ungdomssatsing. Begge punktene underbygger Norske Kunstforeningers fokus på fremtiden og fremtidens kunstforeninger.

Les hele innlegget nedenfor.

 

Høringsinnspill fra Norske Kunstforeninger til Familie- og kulturkomiteen Stortinget.

Oktober 2022
Norske Kunstforeninger er paraplyorganisasjon og kompetansesenter for 150 kunstforeninger, kunstlag og kunsthaller over hele landet. Formålet vårt er å gi flest mulig tilgang til profesjonell kunst, uansett hvor i landet du bor.  Under visjonen «Kunst skaper samfunn» arbeider Norske Kunstforeninger for at kunstforeningene skal utvikles som arenaer for refleksjon, fellesskap og identitetsbygging. Vi skal styrke foreningenes vilkår som aktuelle, relevante og tilgjengelige visningssteder for samtidskunst, for publikum, så vel som profesjonelle kunstnere. Kunstforeningene opererer i 148 kommuner i 11 fylker.

I budsjettsøknaden for 2023 ble det søkt om økning i statlig driftstilskudd for to tiltak:
I: Utvikling av digital tilgjengelighet med en plattform for samhandling
II: Utvikling av et rammeverk for en permanent ungdomssatsing

Kostnadsrammen for satsingene er til sammen på 850.000 kroner.

I: Digital plattform for samhandling

For å opprettholde en god dialog med kunstforeningene, har organisasjonen behov for en moderniserings- og digitaliseringsprosess. Også pandemien har lært oss viktigheten av digital tilgjengelighet og samhandling. Tiltaket vil føre til økt medlemsdemokrati og inkludering, bredere prosjektoppfølging og samhandling på tvers i organisasjonen og det nettverket vi representerer.

Vi vil utvikle en kunnskapsdatabase, et medlemssystem og en metodikk som binder teknologi, engasjement og medvirkning sammen.  Sentralt i satsingen er en digital plattform som fungerer som et sosialt nettverk med møterom som utgangspunkt for webinarer, kurs, diskusjoner, prosjektarbeid, styrearbeid og mye mer. Tiltaket krever blant annet nye tilpassede digitale løsninger og innholdsproduksjon.

II: Ungdomssatsing
Rekruttering og publikumsutvikling er blant de største utfordringene i nettverket. Vi ønsker å opprette en ungdomsgruppe på tvers av kunstforeningene. Ungdomsgruppen skal være for ungdom under 26 år og skal utvikle egne aktiviteter i samarbeid med kunstforeningene og sentralleddet. Ungdomsgruppen er tenkt å være rådgivende organ for styrene, og den vil ha en sentral og naturlig plass i vår nye digitale plattform med dedikerte digitale møteplasser. Vi ønsker å samarbeide med LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner) om utvikling av satsingen og ungdomsgruppen.

Både Digital plattform for samhandling og Ungdomssatsing krever ressurser vi ikke har innenfor dagens driftstilskudd. I forslag til statsbudsjett for 2023 er disse tiltakene ikke imøtekommet.

Med en økning på kun 155.000 kroner, fra 5.205.000 i inneværende budsjettår til 5.360.000 for 2023, kan vi ikke se at våre viktige og nødvendige tiltak kan gjennomføres på en faglig forsvarlig måte. Tvert imot betyr årets budsjett en reell nedgang i tilgjengelige økonomiske ressurser.

Vi har de siste årene, gjennom et stort søknadsarbeid, klart å skaffe betydelige eksterne midler for å gjennomføre prosjekter som har styrket kunstforeningene. Imidlertid gir en slik driftsform mangel på forutsigbarhet. Det er kun et tilstrekkelig og forutsigbart statstilskudd som kan gi vår drift den nødvendige kontinuitet og handlingsrom.

Vi ber Familie- og kulturkomiteen se nærmere på vår budsjettsøknad for 2023, slik at når det endelige statsbudsjettet vedtas i Stortinget i desember, vil vi ha mottatt en reell økning i den statlige driftsstøtten.

I den uforutsigbare og skremmende tiden vi lever i, er det nettopp kunst og kultur som har den iboende kraften til å gi oss positive og meningsfulle opplevelser som kan styrke oss i hverdagen.