Norske Kunstforeningers årsmøte i Haugesund 11. mai 2019.

På årsmøtet i Haugesund 11. mai 2019 var den store diskusjonssaken hvordan kunstforeninger bør organiseres på fylkesnivå. Det ble gjort flere endringer i Norske Kunstforeningers vedtekter, og det ble vedtatt at fylkeslagene skulle ha felles standardvedtekter. Årsmøtet gikk inn for forslaget til standardvedtekter, men gav styret fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer på bakgrunn av de forutgående vedtakene i årsmøtet.

Styret har nå gått gjennom standardvedtektene for fylkeslag i tråd med årsmøtevedtakene, og har vedtatt endelig versjon. I forbindelse med gjennomgangen kommer styret med følgende uttalelse:

Målet med vedtektsendringene som ble lagt fram på årsmøtet til Norske Kunstforeninger i 2019 var å skape en tydeligere organisasjon. Medlemsforeningene ble definert som grunnfjellet i Norske Kunstforeninger, og paragraf 5.1 slår fast hvem som er medlemmer: «Alle kunstforeninger/lag, som støtter forbundets formål kan være medlemmer».

I paragraf 6 heter det at «Medlemmer etter §5 kan organiseres i fylkeslag, ett for hver fylkeskommune». Med andre ord er medlemmene de lokale foreningene/lagene, mens fylkeslagene er en måte å organisere disse medlemmene. I standardvedtektene for fylkeslagene heter det at de er «tilsluttet» Norske Kunstforeninger. De er altså en legitim del av organisasjonen, som må ivaretas på en fullgod måte.

Det ble det stemt over to alternative formuleringer som gjaldt fylkeslagenes rettigheter på Norske Kunstforeningers årsmøte: et som ville gi fylkeslagene møterett med stemmerett og et med møterett uten stemmerett. Dessverre fikk ingen av forslagene tilstrekkelig flertall, og begge falt. Resultatet er at vedtektene faktisk ikke lenger sier noe om fylkeslagenes plass på årsmøtet.

Dette innebærer at fylkeslagene per nå ikke har noen rettigheter i forbindelse med årsmøtet. I paragraf 12.3 heter «Hvert medlem har 1 stemme på årsmøtet». I og med at fylkeslagene organisatorisk ikke er «medlem» er de altså ikke omfattet av dette.

Vi opplever at dette ikke var årsmøtets intensjon. Styret vil derfor legge fram et nytt forslag på neste årsmøte, slik at man kan få vedtatt et av alternativene som ble foreslått sist, enten at fylkeslagene har møterett med stemmerett eller at de har møterett uten stemmerett.

– Styret i Norske Kunstforeninger, 19. november 2019