Kulturminister Trine Skei Grande presenterte 7. oktober kulturbudsjettet for 2020. Foto: Sten Nilsen/Norske Kunstforeninger

Kulturbudsjettet for 2020 øker med 4,9 milliarder til 19, 9 milliarder kroner. Mesteparten av økningen skyldes at NRK fra neste år skal finansieres over statsbudsjettet. Holder man økningen knyttet til NRK utenfor, øker resten av kulturbudsjettet med 850 millioner kroner eller 6,7 %. Til sammenlikning var økningen fra 2018 til 2019 på 640 millioner kroner eller 4,5 prosent. I budsjettet er det ikke funnet rom for tiltak innen det visuelle kunstfeltet eller frivillighet, som vil påvirke kunstforeningene i særlig grad.

– Norske Kunstforeninger har i over fire tiår arbeidet for å styrke den publikumsstyrte formidlingen, som kunstforeningene representerer. Hele 151 visingsarenaer for visuell kunst spredd over hele landet, gir publikum ofte et første møte med kunst. Det er ikke overraskende at vårt felt igjen ikke blir styrket. Den visuelle kunsten får alltid det minste stykket av statens betydelige kake bortsett fra de tunge og store institusjonene, sier Susanne Svenseid, direktør i Norske Kunstforeninger.

– Med dette budsjettet videreutvikler vi ambisjonen om et levende kulturliv i hele landet. For å bygge gode samfunn og et sterkt demokrati som inkluderer alle, trenger vi en bred kultursatsing som legger til rette for utvikling og mangfold. I dette kulturbudsjettet har vi derfor en sterk satsing på fellesskapsarenaer som kan gi publikum unike opplevelser og kulturlivet mulighet til å blomstre, uttaler kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande i en pressemelding.

Fremdeles ikke nok midler til momskompensasjon

Kunstforeningene kan som frivillige organisasjoner søke om å få kompensert utgifter til merverdiavgift på innkjøpte varer og tjenester via tilskuddsordningen om momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Midlene til tilskuddsordningen har økt gradvis siden 2010, men er fremdeles langt fra fullfinansiert. Etter flere år med nedgang i andelen moms de frivillige organisasjonen får kompensert, økte andelen for første gang i 2018. For 2019 økte potten igjen med 184 millioner til 1,6 milliarder kroner. Budsjettet for 2020 viser en økning i totalbevilgningene på 92,4 millioner kroner til totalt 1,7 milliarder.

– Det vil fortsatt mangle om lag 400 millioner kroner før vi har full momskompensasjon. Dette er penger som kunne ha blitt brukt til aktivitet i lag og foreninger over hele landet, men i stedet blir borte i avgift til staten. Dette er ikke godt nok, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen i en pressemelding.

Ifølge Frivillighet Norge er økningen til 1,7 milliarder er i tråd med opptrappingsplanen som kom i Frivillighetsmeldingen, og kompensasjonen skal ifølge regjeringen heves til 1,8 milliarder i 2021. Men allerede i 2018 var godkjent søknadsbeløp for ordningen til sammen på 1,9 milliarder kroner. Så lenge potten ikke øker i takt med veksten i søkertall og -beløp er det dermed fremdeles langt til en fullfinansiering av momskompensasjonsordningen.

Lite nytt på det visuelle kunstfeltet

Det er ikke lagt opp til noen vesentlige nysatsinger innen det visuelle feltet, som vil få betydning for kunstforeningene. Regjeringen trekker fram at budsjettet har en økning i tilskudd til museum og visuell kunst på 340 millioner kroner, men av dette går det aller meste til Nasjonalmuseets nybygg.

I budsjettet økes den samlede bevilgningen til Norsk kulturfond, som forvaltes av Kulturrådet, med 25,9 millioner kroner (2,63 %) til vel 1 milliard i 2020. Fondet fordeles som vanlig på formålene allmenne kulturformål, visuell kunst, musikk, scenekunst, litteratur og kulturvern. Avsetningen til det visuelle kunstfeltet øker bare med 3,45 millioner kroner (2,7 %) til totalt 131,2 millioner kroner. Kulturrådet har anledning til å omdisponere mellom avsetningene til de ulike formålene, så det er ikke gitt at potten til visuell kunst blir stående på akkurat dette beløpet.

– Flere av de større kunstforeningene/kunsthallene og Norske Kunstforeninger mottar driftsstøtte via Kulturrådet. Potten til visuell kunst omfatter også flere støtteordninger (f.eks. prosjektstøtte, gjesteoppholdsstøtte, rom for kunst) som alle kunstforeninger kan søke tilskudd fra. Men med en så marginal økning for 2020, er det dessverre ikke grunn til å anta kunstforeningene kan vente seg store påplussninger i tilskuddene fra Kulturrådet, sier Susanne Svenseid.

Også Kulturrådet skulle gjerne sett at økningen i kulturfondet var større, og at den ga rom for flere tydelige satsinger.

– Blant annet har vi ønsket oss en økning i midlene til den frie scenekunsten, og til rådets arbeid med tidsskrifter og kritikk. Norge får stadig flere dyktige kunstnere, og kampen om midlene fra Norsk kulturfond blir stadig hardere. Den beskjedne økningen fra regjeringen vil føre til at mange gode kunstprosjekter kan bli stående uten tilstrekkelig finansiering, sier rådsleder Tone Hansen.