Rekord: 3,7 millioner i momskompensasjon til Norske Kunstforeninger. Foto: Norges Bank

Stortinget har i år bevilget 1,6 milliardar kroner i momskompensasjon til frivillige organisasjoner over hele landet. Norske Kunstforeninger mottar 3 782 615 millioner kroner av disse midlene. Det er 820 307 kroner mer enn i fjor, og hele 1 192 307 kroner mer enn i 2016. Dette er den største utbetalingen av momskompensasjon Norske Kunstforeninger noen gang har mottatt.

Også antall kunstforeninger som har søkt om momskompensasjon har økt. 86 lokale kunstlag og kunstforeninger søkte om momskompensasjon for 2018, mot 74 året før.

Fra 1.  januar 2019 ble det innført en ny forskrift for momskompensasjonsordningen, som innebærer en omfordeling av midler slik at små organisasjoner samlet får litt mer og store organisasjoner samlet får litt mindre ifølge Regjeringens nettsider. Dette tiltaket kommer flere av de mindre regionale kunstlagene til gode.

– Meir enn 90 prosent av mottakarane er regionale og lokale lag. Det betyr meir pengar til lokal aktivitet. Frå og med 2019 er berekningsmodellen for ordninga justert. Dette kjem spesielt små lag og foreiningar til gode, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

Den prosentvise kompensasjonen øker

Totalt får over 22 000 frivillige lag og organisasjoner i år utbetalt en momskompensasjon på 1,6 milliarder kroner. Omtrent 22 % av disse organisasjonene befinner seg i kategorien kunst og kultur.

Momskompensasjonsordningen er viktig for de frivillige organisasjonene slik at de kan ha fokus på den frivillige aktiviteten. I praksis funger ordningen som en grunnstøtte for organisasjonene, ettersom de kan bruke midlene fritt og ikke må rapportere på bruken. Organisasjonene kan søke om å få kompensert utgiftene til merverdiavgift på innkjøpte varer og tjenester. Selv om midlene til ordningen gradvis har økt, er ordningen fremdeles ikke fullfinansiert.

Potten har fra i fjor økt med 185 millionar kroner, og den prosentvise kompensasjonen er også høyere enn den var det tidligere året. Da var avkortningen 25,5 %, mens den i år er 18 %. Det betyr at alle søkere får tilbake 82 % av søknadsbeløpet, mot 74,5 % året før. Den prosentvise kompensasjonen steg til og med 2014, gikk deretter nedover, før den i fjor økte igjen.

– Regjeringa vil sikre frivillige organisasjonar gode rammevilkår og breitt handlingsrom. Frå 2013 og fram til no har regjeringa auka løyvingane til frivillige organisasjonar med meir enn 700 millionar kroner. Dette har gitt eit stort løft og eit trygt fundament for framtida, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande.

Overføring før jul

Det samlede søknadsgrunnlaget for Norske Kunstforeninger og de 86 lokallagene var på 4 619 137. Med en avkorting på 18,11 % får Norske Kunstforeninger overført 3 782 615 kroner i momskompensasjon for 2018. Av dette får sentralleddet Norske Kunstforeninger 426 085 kroner, inkludert 1 % administrasjonstilskudd, som skal dekke kostnader til kvalitetssikring av søknadene. Dermed vil 3 356 530 kroner utbetalt til de lokale kunstforeningene.

Pengene blir utbetalt ut til de lokale kunstforeningene i midten av desember. Tilskuddet kan brukes fritt innen den frivillige virksomheten til kunstforeningen, og man trenger ikke rapportere hva midlene er brukt til. Tildelingslisten vil bli sendt ut på e-post til kunstforeningene, slik at dette kan brukes som vedlegg til regnskapet.

Ved spørsmål om momskompensasjon kan dere kontakte Hanne Houen på e-post hanne.houen@kunstforeninger.no eller telefon 22 42 20 35.