Med utgangspunkt i sakene om fylkeskunstlag som i 2017 og 2018 ble tatt opp på årsmøtet til Norske Kunstforeninger, har styret i løpet høsten 2018 fortsatt arbeidet med å belyse sak om fylkeskunstlagene. Styret arbeider med et nytt forslag som skal fremmes på årsmøtet 11. mai, og sender med dette ut forslaget på høring til kunstforeningene, med frist 4. februar.

Ønske om å tydeliggjøre den organisatoriske plassen til fylkeskunstlagene

– Saken som skal fremmes har til formål å tydeliggjøre den organisatoriske plassen til et fylkeskunstlag i Norske Kunstforeningers organisasjon. Denne er i dag uklar, og har medført at det på de siste to årsmøtene har vært fremmet forslag som ikke har ført frem. Derfor understreker vi at alle medlemmers innspill er av interesse, selv om man ikke tilhører et fylkeskunstlag i dag. Vi trenger å vite mer om hvordan alle kunstforeninger forholder seg til det fylkeskommunale nivået, sier fungerende styreleder Mona Elin Aarø.

I høringsforslaget fremmes konkrete endringsforslag i vedtektene til Norske Kunstforeninger som tydeliggjør plassen til et Fylkeskunstlag, og det fremmes forslag til standard vedtekter for et Fylkeskunstlag som skal gjelde for alle Fylkeskunstlag som oppfyller kriteriene til å være et Fylkeskunstlag, det vil si at minimum 3/4 av alle kunstforeningene i fylket ønsker å være medlem.

Fylkeskunstlagene i dag

Norske Kunstforeninger har som en av sine hovedoppgaver å «bidra til å utvikle kunstforeningenes landsdekkende nettverk». I dag er fire fylkeskunstlag medlemmer i Norske Kunstforeninger: Akershus Kunstforeninger AKFO, Nord-Trøndelag fylkeskunstforening, Rogaland fylkeskunstlag og Sogn og Fjordane fylkeskunstlag. Tidligere fantes det også fylkeskunstlag i Agder, Buskerud, Sør-Trøndelag, Telemark og Møre og Romsdal, men disse ble etter hvert nedlagt grunnet manglende aktivitet.

Den kommende regionreformen aktualiserer spørsmålet om hvordan man best kan arbeide med nettverksbygging. Tre av de fire nåværende fylkeskunstlagene vil etter reformen bli en del av større, sammenslåtte fylker. I Nord Norge er Se Kunst i Nord-Norge en annen modell som ivaretar dialog med fylkekommunalt nivå, og som gjør at det nok ikke oppleves relevant å etablere et fylkeskunstlag.

Fylkeskunstlag kan i dag søke om medlemskap i Norske Kunstforeninger etter samme kriterier som lokallag, og regnes som medlem på lik linje med lokallag. Lokale kunstforeninger blir ifølge dagens vedtekter automatisk medlem i fylkeskunstlag der det finnes.

De fire fylkeskunstlagene som eksisterer i dag utfører ulike typer oppgaver. Flere av dem arrangerer en årlig vandreutstilling og fagseminar(er). De tilrettelegger for utveksling og nettverksbygging mellom de lokale kunstforeningene, og andre kunstinstitusjoner i fylket. Mesteparten av driften er basert på frivillighet, da de fleste fylkeskunstlagene mottar en fylkeskommunal støtte på rundt 20–40 000 kroner i året. Unntaket er Akershus Kunstforeninger AKFO som mottar ca. 650 000 kroner i støtte, noe som gjør det mulig for dem å ha en ansatt. Fylkeskunstlagene driver i varierende utstrekning politisk arbeid opp mot fylkeskommunen.

Rådgivende utvalg

I tråd med årsmøtets vedtak, opprettet styret et eget utvalg som har sett nærmere på fylkeskunstlagene og organisasjonsstrukturen. Sissel Aurland, styremedlem i Norske Kunstforeninger og utvalgets leder forteller mer:

– Styret har sett det hensiktsmessig å sette sammen et utvalg som representanter ulike ståsteder, og slik belyse saken; to styremedlemmer (som representerer ulik størrelse på kunstlag, og hvor den ene er medlem av Fylkeskunstlag og den andre ikke), representant for fylkeskunstlagene (oppnevnt av de fire fylkeskunstlagene), representant for Norske Kunstforeningers administrasjon og en ekstern rådgiver. Utvalget har møttes to ganger i høst og ellers hatt dialog på e-post. Vi har sett på fylkeskunstlagenes mulige organisatoriske plassering i Norske Kunstforeninger, og i tillegg diskutert hvilke arbeidsoppgaver og hvilket ansvar er det naturlig at et fylkeskunstlag har. Utvalget vil også gå gjennom høringsinnspillene som en forberedelse for saken som styret skal fremmes på årsmøtet i mai.