Den nye stimuleringsordningen for frivilligheten på 755 millioner kroner er endelig lansert. Deler av ordningen vil fordeles til organisasjoner som søkte momskompensasjon i fjor, mens resten fordeles etter søknad.

Tilskuddsordningen for frivillighetssektoren som følge av Covid-19-utbruddet gjelder for perioden 1. januar – 30. juni. Ordningene skal hjelpe frivillige organisasjoner gjennom en vanskelig tid og gjøre dem bedre rustet til å kunne gjenoppta aktivitetstilbudet når smittesituasjonen tillater det.

Todelt ordning – første frist etter påske

255 millioner kroner vil fordeles til aktører som fikk momskompensasjon i 2020. For å kunne motta disse midlene trenger organisasjonene kun å bekrefte at de har hatt merkostnader eller inntektsbortfall som følge av Covid-19-restriksjoner.

– Dette er en enkel og ubyråkratisk måte å fordele midler på som vil raskt nå ut til mange frivillige organisasjoner. Vi vil derfor prioritere dette først. Fristen vil settes et par uker etter påske, så her er det viktig at organisasjonene følger med, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i en pressemelding.

De resterende midlene, i overkant av 500 millioner kroner, skal fordeles etter søknad. Her kan organisasjonene søke om støtte til merkostnader som følge av avlysninger, smitteverntiltak, tapte publikumsinntekter, deltakeravgifter, leieinntekter og lignende.

Lotteri- og stiftelsestilsynet er ansvarlige for tilskuddsordningene, og søknadskjema til ordningen som tar utgangspunkt i momskompensasjon er nå tilgjengelig med søknadsfrist 20. april. Norske Kunstforeninger skal sende inn et egenerklæringsskjema/søke på vegne av kunstforeningene, dere skal altså ikke gjøre dette selv. Vi sender før påske ut en egen e-post til kunstforeningene som søkte momskompensasjon i fjor, med mer informasjon om hvilken informasjon/dokumentasjon vi trenger fra dere.

Den søknadsbaserte ordningen åpner trolig først for søknader i juni. For å søke støtte kreves registrering i Frivillighetsregisteret. De som søker støtte via momskompensasjonsordningen vil i tillegg kunne søke om tilskudd i forbindelse med gjennomføring av arrangement og aktiviteter.