Regjeringens nye stimuleringsordning for frivilligheten på 755 millioner kroner er endelig lansert. Deler av ordningen vil fordeles til organisasjoner som søkte momskompensasjon i fjor, mens resten fordeles etter søknad.

Tilskuddsordningen for frivillighetssektoren som følge av Covid-19-utbruddet gjelder for perioden 1. januar – 30. juni. Ordningene skal hjelpe frivillige organisasjoner gjennom en vanskelig tid og gjøre dem bedre rustet til å kunne gjenoppta aktivitetstilbudet når smittesituasjonen tillater det.

Todelt ordning – første frist etter påske

255 millioner kroner vil fordeles til aktører som fikk momskompensasjon i 2020. For å kunne motta disse midlene trenger organisasjonene kun å bekrefte at de har hatt merkostnader eller inntektsbortfall som følge av Covid-19-restriksjoner.

– Dette er en enkel og ubyråkratisk måte å fordele midler på som vil raskt nå ut til mange frivillige organisasjoner. Vi vil derfor prioritere dette først. Fristen vil settes et par uker etter påske, så her er det viktig at organisasjonene følger med, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i en pressemelding.

De resterende midlene, i overkant av 500 millioner kroner, skal fordeles etter søknad. Her kan organisasjonene søke om støtte til merkostnader knyttet til arrangementer og aktiviteter (som følge av avlysninger, smitteverntiltak, tapte publikumsinntekter, deltakeravgifter, leieinntekter o.l.).

Lotteri- og stiftelsestilsynet er ansvarlige for tilskuddsordningene, og søknadfristen til ordningen som tar utgangspunkt i momskompensasjon var 20. april. Norske Kunstforeninger har sendt inn en felles søknad for alle kunstforeningene som søkte momskompensasjon i fjor. Hver kunstforening får 13,45 % av mottatt momskompensasjon, og pengene betales ut i månedsskiftet april/mai.

Kulturdepartementet jobber nå med å justere den søknadsbaserte delen av stimuleringsordningen som først ble presentert i mars, slik at den er bedre tilpasset den faktiske smittesituasjonen. Trolig vil det åpnes for søknader i juni. For å søke støtte kreves registrering i Frivillighetsregisteret. De som søker støtte via momskompensasjonsordningen vil i tillegg kunne søke om tilskudd i forbindelse med arrangement og aktiviteter.