Vi kan se at søknadsmengden har tatt seg opp i denne søknadsrunden, men antall søknader ligger fortsatt noe under antallet før pandemien. Det er en liten prosentvis økning i antall søknader om utstyrsstøtte i forhold til de senere årene. Her kan vi også se søknader fra kunstforeninger som sjeldnere benytter seg av våre de andre støtteordningene. Ellers kan vi se at størrelsen på omsøkte beløp i større og større grad avspeiler det maksimumsbeløpet vi normalt tildeler under de ulike støtteordningene.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er anledning til å ettersende vedlegg. Har dere glemt vedlegg, kan dette rette opp ved å sende hele søknaden på nytt med alle påkrevde vedlegg innen søknadsfristen går ut. Husk å sende kun én søknad per e-post.
Norske Kunstforeninger har begrensede midler til støtte. Kontakt gjerne seniorrådgiver Anne-Grethe Thoresen dersom dere trenger innspill til hvordan søknader kan utformes og alternativer til andre steder dere kan søke støtte.

Vi håper vi ser at flere søker støtte ved neste frist 1.mai, og særlig imøteser vi søknader fra kunstforeninger som sjelden søker.

Tildelingsbrev vil sendes til e-postadressen som er oppgitt for søknaden.

 

STØTTEORDNINGENE 1.HALVÅR 2023

Prosjektstøtte
Antall søknader 20
Antall søknader innvilget 18
Omsøkt kr 470 881
Bevilget kr 225 000

Utstyrstøtte
Antall søknader 14
Antall søknader innvilget 11
Omsøkt kr 455 594
Bevilget kr 121 500

Fraktstøtte
Antall søknader 63
Antall søknader innvilget 59
Omsøkt kr 464 564
Bevilget kr 234 400

Kriterier for tildeling av støtte
All støtte blir tildelt etter faglige vurderinger, og hvor viktig prosjektet er for kunstforeningen. Tilskuddene skal sikre en viss geografisk spredning og en balanse mellom større og mindre kunstforeninger.

Årsak til avslag kan være at søknadene ikke oppfyller kravet om at alle kunstnerne må være profesjonelle, at søknaden kom inn etter fristen, eller at påkrevd dokumentasjon ikke er lagt ved. Vi anbefaler alle å sette seg godt inn i kriteriene og ta kontakt om det er noe dere lurer på om søknadsprosessen.

Fraktstøtten blir fordelt så demokratisk som mulig på de som oppfyller søknadskriteriene. Potten med prosjektstøtte er ikke så stor, og derfor vil det dessverre alltid være slik at noen gode prosjekt får avslag.

Ved søknad om utstyrsstøtte, er det ofte snakk om store investeringer, for eksempel ved utskifting av lysutstyr. Derfor prioriterer vi noen få om gangen, slik at de kan få gjennomført tiltaket. Dersom dere har fått avslag på utstyrsstøtte i denne runden, kan dere gjerne søke på nytt til neste runde. Til større investeringer anbefaler vi dere å søke støtte fra Arena – tilskuddsordning for bygg og infrastruktur hos Kulturrådet, i tillegg til kommune, fylkeskommune og stiftelser. Kontakt gjerne seniorrådgiver Anne-Grethe Thoresen dersom dere trenger innspill til hvordan slike søknader kan utformes og alternativer til hvor dere kan søke støtte.

Praktisk informasjon til støttemottakere
Kunstforeninger som mottar støtte fra Norske Kunstforeninger skal synliggjøre dette i digitalt og trykt materiell (plakater, brosjyrer, på nettsider etc.). Logoen til Norske Kunstforeninger kan lastes ned fra nettsidene våre.

Vi minner om at en forutsetning for å få bevilget støtte utbetalt er at det sendes inn fotodokumentasjon fra utstillingene og prosjektene. Dette skal være fotomateriale i høy oppløsning og av god kvalitet. Se hva slags fotodokumentasjon vi er ute etter i presentasjoner av tidligere støttede prosjekter.

Støtten blir utbetalt etter at tiltaket er gjennomført, ved at kunstforeningen sender inn utbetalingsskjema med dokumentasjon. Utbetalingsskjema skal sendes inn senest to måneder etter at prosjektet/utstillingen er avsluttet.

Neste søknadsfrist er 1.mai 2023, og gjelder utstillinger, tiltak og arrangement med oppstart i perioden juli–desember 2023.

Spørsmål om søknader, tildelinger og avslag kan rettes til Anne-Grethe Thoresen på anne-grethe.thoresen@kunstforeninger.no.