Siv Jensen la fram statsbudsjettet for 2018 i Stortinget. Hun lanserte ingen store endringer på kulturfeltet. Foto: Stortinget

Det var ingen store overraskelser på kulturfronten da Statsbudsjettet for 2018 ble lagt fram i dag. Kulturdepartementet skriver i budsjettforslaget at de i all hovedsak viderefører de statlige overføringene til kunst- og kulturlivet. Regjeringen har som mål at innbyggere over hele landet skal kunne ta del i et rikt og mangfoldig kulturliv. Forslaget til kulturbudsjett for 2018 øker med 300 millioner kroner fra i år, til 13,9 milliarder kroner.

– Nok en gang ser vi at den blåblå regjeringen ikke prioriterer kulturpolitikken. Det visuelle kunstfeltet er tilgodesett med småpenger. Det er store sprik mellom vakre ord om at kunst og kultur skal nå alle som bor her i landet, og regjeringens kulturpolitikk. Så lenge kunst og kultur ikke er et satsingsområde og en viktig del av et lands identitet, må vi fortsette å kjempe for økt forståelse for og bevisstgjøring av den visuelle kunstens betydning i årene framover, sier Susanne Svenseid, direktør i Norske Kunstforeninger.

Småpenger til det visuelle feltet

Det er ikke lagt opp til noen store nysatsninger innen det visuelle feltet. Totalt får Norsk kulturfond som forvaltes av Kulturrådet en økning på 2,85 % fra 894 millioner kroner i 2017 til 920 millioner kroner i 2018. Av dette er det satt av 114,4 millioner kroner på posten for visuell kunst, en økning på 6,4 millioner kroner. 4,1 millioner av økningen er øremerket kunstnerassistentordningen som ble vedtatt innført i 2017.

Kulturrådet hadde opprinnelig bedt om en økning av kulturfondet på 50 millioner kroner.

– At Kulturfondet avspises med kun å tilføres en prisjustering svekker vårt handlingsrom. Når dette skjer over flere år, svekkes også vår mulighet til å styrke for eksempel festivalområdet, spelene og den visuelle kunstens vilkår, uttaler Tone Hansen, rådsleder i Norsk kulturråd på Kulturrådets nettsider.

Flere av de større kunstforeningene og kunsthallene, og Norske Kunstforeninger mottar driftsstøtte via Kulturrådet. Potten til visuell kunst omfatter også flere ulike støtteordninger som alle kunstforeninger kan søke tilskudd fra. Men med en så marginal økning, er det ikke grunn til å anta at 2018 vil føre med seg vesentlig økte midler til kunstforeningene.

Marginal økning i momskompensasjon gir reell nedgang

Kunstforeningene er frivillige organisasjoner og kan dermed søke om å få kompensert utgifter til merverdiavgift på innkjøpte varer og tjenester. Midlene til tilskuddsordningen har økt gradvis siden starten i 2010, men er ikke fullfinansiert. Andelen moms de frivillige organisasjonene får kompensert steg fram til 2014, men har siden gått nedover, grunnet økning i søknadsmasse og for liten økning i tilskudd over statsbudsjettet.

I 2018 økes potten med 28,6 millioner kroner til 1,35 milliarder kroner. Økningen er så beskjeden at søkerne trolig vil motta mindre andel kompensasjon enn i år. Frivillighet Norge har regnet ut at dersom søknadsmengden øker i samme takt som de siste årene, vil de frivillige foreningene bare motta 68 % av søknadsbeløpet neste år.

– Momskompensasjonsordningen er svært viktig for de 162 kunstforeningene som er medlemmer i Norske Kunstforeninger, i fjor mottok vi samlet 2 millioner kroner i tilskudd. Bevilgningene for 2018 øker derimot så lite, at andelen momsutgifter som kompenseres i realiteten vil gå ned. Dermed er et viktig tiltak for styrking av frivilligheten igjen blitt nedprioritert, sier Susanne Svenseid.

20. juni i år stilte alle partiene på Stortinget seg bak følgende vedtak:

Stortinget ber regjeringen styrke momskompensasjonsordningen til frivillige organisasjoner gjennom en opptrappingsplan og utvikling av ordningen som sikrer at midlene kommer organisasjoner som er basert på frivillighet til gode.

– Når et samlet Storting vedtar at momskompensasjonsordningen skal styrkes, er det svært kritikkverdig at regjeringen få måneder senere legger frem et statsbudsjett der ordningen svekkes, uttaler generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Les også: Frivillighet Norge – Frivillighetens viktigste sak blir nok en gang nedprioritert av regjeringen