Kulturdepartementet inviterte til oppstartskonferanse for arbeidet med kulturmeldingen 3. mai 2017.

Kulturdepartementet satte i år i gang arbeidet med å lage en ny kulturmelding som skal sette mål for fremtidens nasjonale kulturpolitikk. Meldingen skal danne grunnlaget for en overordnet politisk debatt om kulturpolitiske utfordringer i årene som kommer. Den vil omfatte alle Kulturdepartementets ansvarsområder, og vil se på kulturpolitiske konsekvenser av teknologisk utvikling, globalisering, demografiske endringer, samfunnsøkonomi og statens rolle sett i forhold til fylker og kommuner.

– Norske Kunstforeninger er glad for at regjeringen ser behovet for en ny kulturmelding. Den siste kom så langt tilbake som i 2003, den nye vil ligge klar våren 2019. Det har naturligvis skjedd mange og til dels store endringer innen kunst- og kulturområdet i løpet av disse årene, og det er nødvendig å se på hvordan norsk kulturpolitikk skal være i fremtiden, sier direktør Susanne Svenseid i Norske Kunstforeninger.

Innspill fra hele landet

Det har blitt avholdt flere innspillskonferanser til kulturmeldingene rundt om i fylkene, der lokale og regionale organisasjoner har fått anledning til å bidra med sine innspill. Alle som ønsker er dessuten invitert til å sende sine skriftlige innspill til Kulturdepartementet.

– Fordi vi er en landsdekkende paraplyorganisasjon for hele 161 kunstforeninger, kunstlag og kunsthaller kjenner vi et ekstra stort ansvar for at hele landet skal sikres god tilgang til profesjonell samtidskunst. Da er det nødvendig med mer økonomisk forutsigbarhet i det fremtidige Norge. Det ligger også utfordringer knyttet til sammenslåinger av kommuner og fylker, og den sittende regjerings fokus på kunst som næring.

Norske Kunstforeninger var til stede på Kulturdepartementets oppstartskonferanse «Kulturpolitikk for en ny tid» i mai, og administrasjon og styre har utarbeidet og sendt over vårt innspill til Kulturdepartementet. I innspillet tar Norske Kunstforeninger opp flere temaer som det er viktig at kulturpolitikken for de kommende årene sier noe om. Innspillet understreker kunstforeningenes viktige rolle som grunnmuren i kunstformidlingen i Norge, og den unike posisjonen i skjæringspunktet mellom profesjonell kunst og frivillig innsats. Vi har lagt vekt på de utfordringene kunstforeningene står overfor når det gjelder forutsigbar finansiering, konsekvenser av kommune- og regionreform og endringer innen frivillighetsfeltet.

Vi håper at mange har brukt anledningen til å delta på de regionale innspillkonferansene, og det er også mulig å sende inn egne innspill til departementet innen 15. februar 2018.

Norske Kunstforeningers hovedpunkter til kulturmeldingen:

  • Sikre at kommunal og fylkeskommunal støtte videreføres gjennom kommune- og regionreform
  • Forutsigbare driftstilskudd til flere kunstforeninger
  • Ny ordning for målrettet kompetanseutvikling i kunstforeningene som drives på frivillig basis
  • Momskompensasjonsordningen må trappes opp og fullfinansieres
  • Midler til en kartlegging av kunstforeningenes kunstsamlinger
  • Tilrettelegging for ny kunnskap om frivillighet og rekruttering