Fylkene markert med blå har per i dag fylkeskunstlag. De blåskraverte fylkene har ikke fylkeskunstlag, men har blitt eller skal slåes sammen med fylker der det finnes fylkeskunstlag. Illustrasjon: Norske Kunstforeninger, basert på Norway Counties av Marmelad / Wikimedia Commons / CC-BY-2.5

Årsmøtet i 2018 ba styret om å gjennomgå Norske Kunstforeningers organisering, med særlig kartlegging av behov for fylkesregional organisering i Norske Kunstforeningers organisasjon.

Dette arbeidet er nå pågående, og som del av prosessen vil styret på nyåret sende ut et forslag på høring til alle medlemsorganisasjonene, og ber med dette om at kunstforeningene og fylkeskunstlagene setter av tid;

Forslaget sendes ut 14. januar, med innspillsfrist 4. februar.

Tre ukers svarfrist er satt slik at utvalget skal rekke å behandle alle innspill fra medlemsforeningene og deretter styrebehandle saken før et endelig forslag presenteres for årsmøte i 2019.

Organisering av arbeidet (Prosjektgruppe)

I arbeidet med forslaget har styret bedt en prosjektgruppe om å bistå i arbeidet med kartlegging og arbeide frem alternative løsninger som skal presenteres for årsmøte i 2019.

Prosjektgruppens sammensetning:

  • Sissel Aurland, styremedlem, og gruppens leder
  • Gjertrud Steinsvåg, styremedlem (styremedlemmene, oppnevnt av styret, representerer ulik fartstid i styret og ulik størrelse på kunstforening)
  • Roald Nilsen, representant fra en av dagens fylkeskunstlag, oppnevnt av de fire fylkeskunstlagene
  • Anne-Grethe Thoresen, representant fra administrasjon, oppnevnt av daglig leder
  • Trond Bogsnes, ekstern rådgiver, oppnevnt av styret