NåDa er et prosjekt om samtidskunst og kulturarv for ungdom i alderen 12–18 år. Gjennom aktiv deltakelse skal ungdommer i samarbeid med en billedkunstner skape kunstprosjekter med utgangspunkt i lokale kulturminner. NåDa er initiert av Norske Kunstforeninger og består av prosjekter i 10 kunstforeninger landet rundt.

I Norge finnes et vell av spennende kulturminner, fra steinalder til nyere industrihistorie. Men kulturminnene blir ofte oversett eller oppfattet som passive historiemarkører. I prosjektet NåDa vil ungdom, billedkunstnere og kunstforeninger gjennom samtidskunst bidra til å reaktivere lokale kulturminner.

Med de siste århundrers hurtige endringer i levevilkår og levevis, er ikke kulturminner lenger nødvendigvis knyttet til fjern fortid. Også gjenstander og tradisjoner av forholdsvis ny dato blir regnet som kulturminner, for eksempel hageanlegg, industribygg, bunkere eller immateriell kulturarv som håndverkstradisjoner, språk og dans. Ved å se kulturarven gjennom samtidskunstens blikk, kan man øke bevisstheten om egen kulturell identitet og stedet man bor. Det vil åpne for refleksjon og diskusjon om tilknytning, historie, samfunn og aktuelle problemstillinger.

Målgruppen for prosjektet er ungdom i alderen 12–18 år. Ungdommene som deltar skal få innsikt i kulturminner og samtidskunst, og forståelse for hvordan kunstnere tenker og arbeider. NåDa skal skape nye møtesteder for ungdom, og stimulere til samarbeid mellom kunstforeninger, andre organisasjoner og kommuner. Håpet er at prosjektet vil føre til engasjement og samhold lokalt, og til at flere unge ser verdien av å være aktive i kunst- og kulturminneforeninger.

 

Treskoverkstad i Mjøsvågen på Osterøy. Foto: Anne-Grethe Thoresen

Ti kunstforeninger er valgt ut til å delta i NåDa, og de står selv ansvarlige for planlegging og gjennomføring. Prosjektene deres tar utgangspunkt et bredt spekter av kulturminner: fra radiobruk under krigen, bergverksdrift, verneverdig kunstnerbolig, festningsverk, damskipskai, bøkeskog, autentisk 50-tallskino, gamle postveier og håndverksvirksomheter som treskoproduksjon og garveri.

NåDa har oppstart i 2017 og skal avsluttes i 2019. Hver kunstforening mottar en grunnstøtte på 100 000 kroner fra NåDa til sitt prosjekt, men må selv skaffe resten av finansieringen. Grunntilskuddet skal blant annet gå til å hyre inn en billedkunstner og til å dekke materialkostnader.

Gjennom fellesmøter for de ti kunstforeningene vil Norske Kunstforeninger legge til rette for at NåDa blir en arena for utveksling av ideer og erfaringer. Eksterne fagfolk vil bidra med inspirasjon og kunnskap, og kunstforeningene vil få råd om konseptutvikling og produksjon.

Følgende kunstforeninger deltar:

  • Asker Kunstforening
  • Halden Kunstforening
  • Osterøy Kunstlag
  • Røros Kunstlag
  • 
Sandefjord Kunstforening
  • 
Sandnes Kunstforening
  • 
Sortland Kunstforening
  • Surnadal Kunstforening
  • 
Ullensaker Kunstforening
  • 
Volda og Ørsta Kunstlag

Ved spørsmål om NåDa kan prosjektleder Anne-Grethe Thoresen kontaktes på 22 42 20 35 eller anne-grethe.thoresen@kunstforeninger.no.