Har dere lyst til å gi ungdommer en unik mulighet til å ta aktivt del i en profesjonell kunstproduksjon? Søk om å delta i Norske Kunstforeningers prosjekt NåDa 2 innen 15. mai!

NåDa 1 ble gjennomført i ti kunstforeninger i perioden 2017–2019. I prosjektet fikk ungdommer skape kunst i samarbeid med samtidskunstnere, med utgangspunkt i lokale kulturminner. En ny tildeling på 2 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB for 2021–2023, vil gi ti nye kunstforeninger mulighet til å bygge videre på de gode erfaringene. Kunstforeninger som er interesserte i å delta, må sende oss en søknad senest 15. mai 2021.

NåDa-prosjektet gir nye innfallsvinkler

I prosjektet får ungdommer i alderen 14–19 år delta aktivt i en erfaringsbasert læring sammen med en profesjonell samtidskunstner. De får innsikt i tanke- og arbeidsprosesser som ligger bak det å skape kunst, og får være med i konseptutvikling og produksjon av kunsten. Prosjektet gir ungdommene kunnskap om hva et kulturminne kan være, skaper bevissthet rundt historien og åpner for refleksjon og diskusjon om aktuelle problemstillinger, sted og identitet.I NåDa 1 valgte de ti kunstforeningene ulike former for prosjektet. Noen hadde ukentlige treff med ungdommene gjennom et helt år, mens andre hadde helgesamlinger eller intensive workshoper lagt til skoleferier. De ti prosjektene tok for seg svært ulike kulturminner, alt fra havremølle, vannkraft, radioer til stavkirke. Prosjektene resulterte for eksempel performance, filmproduksjon, lydkunst, foto, tegning, maling og installasjon.

Ungdommene i NåDa 1 rapporterte om at deltakelse i prosjektet gav dem ny innsikt om seg selv og mulighet til å knytte nye kontakter. Kunstforeningene fikk økt kunnskap om hvordan de kan arbeide med barn og unge, økt kompetanse i prosjektutvikling og de fikk nye innfallsvinkler til sitt arbeid med kunstformidling i lokalsamfunnet. Som et resultat av arbeidet med NåDa 1, valgte flere kunstforeninger å se nærmere på egen strategi og utstillingsprofil.

Et mål er at ungdommene skal bli inspirert av prosjektet til å engasjere seg i det frivillige arbeidet til kunstforeningene. Der kan de fungere som ressurspersoner, og bidra til å legge et program for utstillinger og aktiviteter som retter seg spesielt mot ungdom. Det gjør det mulig for kunstforeningene å lykkes med at et bredere og mer mangfoldig publikum oppsøker kunstforeningene og tar del i og utvikler aktivitetene der.

Tre kunstforeninger som var med i NåDa 1, vil også vere med i NåDa 2. De vil fungere som mentorer, og dele erfaringer med de nye deltakerne. Disse tre kunstforeningene skal arbeide for å utvikle og etablere en permanent ordning for å involvere ungdom og unge voksne i foreningenes drift. Målet er at dette skal resultere i modeller som kan brukes i flere kunstforeninger.

Prosjektene utvikles i samarbeid mellom kunstner og ungdommer. Her er kunstner Karianne Stensland i dialog med ungdommer NåDa-prosjektet i Surnadal Kunstforening. Foto: Surnadal Kunstforening

Søk om å få delta i NåDa 2!

Ti kunstforeninger vil velges ut til å delta i NåDa 2, på bakgrunn av søknad til Norske Kunstforeninger. Kunstforeningene vil ha ansvar for gjennomføringen lokalt og skal selv utvikle sine individuelle prosjekter med valg av kulturminne og kunstner, i dialog med Norske Kunstforeninger.

Det er viktig at deltakelsen er godt forankret i styret, og at personene i prosjektgruppen har kapasitet til å følge opp prosjektet over tre år. Det forutsettes at alle deltakerne er villige til å dele erfaringer og idéer med de andre kunstforeningene underveis i arbeidet.

Prosjektet starter opp i 2021 med utvelgelse av kunstforeninger, fellesmøte i september/oktober og planleggingsarbeid. I første halvår 2022 blir det nytt fellesmøte, det jobbes videre med planlegging, avtale med kunstner må på plass og det skal søkes finansiering. Planen er at kunstnere og ungdom primært skal jobbe sammen høsten 2022, og at alle prosjekter skal avsluttes med utstilling eller arrangement innen mai 2023. Etter gjennomføring skal alle foreningene levere rapport, og erfaringene vil samles i en felles publikasjon.

Kunstforeningene som blir valgt ut til å delta vil få følgende:

  • 110 000 kroner i grunnfinansiering (skal gå til honorar til kunstner, prosjektkoordinator og materiell/utstyr)
  • Dekket deltakelse på tre faglige fellesmøter
  • Oppfølging, rådgivning og besøk fra Norske Kunstforeninger

De deltakende kunstforeningenes ansvar:

  • Planlegging, gjennomføring og økonomistyring
  • Skaffe ekstra finansiering fra andre instanser
  • Rekruttere ungdommer
  • Avtale med kunstner(e)
  • Arbeide bevisst med å inkludere et mangfold av befolkningen i prosjektet
  • Dokumentere prosjektet med foto underveis
  • Sluttrapportering

Innsending av søknad

Man skal ikke søke med et ferdig utviklet prosjekt. I søknaden ønsker vi forslag på lokale kulturminner, vite litt om kunstforeningen og hvordan dere ser for dere at prosjektet kan gjennomføres hos dere. Hvilke ti kunstforeninger som får delta vil avgjøres før sommerferien.

Søknadsskjema kan lastes ned under. Dersom du har spørsmål til søknaden kan du ta kontakt med oss på telefon 22 42 20 35.

Søknad sendes på e-post til soknad@kunstforeninger.no senest 15. mai.

Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB.