Norske Kunstforeninger gav 2004–2017 stipend til studenter tilknyttet en kunstforening, som gjennomførte studiet i kuratorarbeid ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Stipendet på 10 000 kroner ble delt ut fordi studiet bidrar til kompetanseheving i kunstforeningene, innen kuratering og formidling av kunst. Stipendordningen ble avviklet i 2018, fordi høgskolen meldte at studiet ikke lenger vil være en del av deres fremtidige tilbud.

Studiet Kuratorarbeid – utstilling og formidling ved Høgskolen i Sørøst-Norge er et samlingsbasert studium i kuratering av kunstutstillinger og formidling av kunst. Det skal gi studentene en forståelse for kunstfeltet i dagens samfunn.

Emner studiet tar for seg:

  • utstillingsteori
  • formidlingsteori
  • kunstpolitikk
  • kunstteori med hovedvekt på samtidskunst
  • å skrive og snakke om kunst til ulike målgrupper

Studiet retter seg mot personer som arbeider med kunstutstillinger enten som frivillig eller ansatt, og studenter som ønsker en praktisk-teoretisk del i utdanning innen kunsthistorie, kulturfag, kunstutdanning eller liknende. Det er en fordel å ha erfaring fra arbeid med kunstutstillinger og noe grunnleggende kunnskaper innen samtidskunst, kunsthistorie og visuell kultur.

Praktisk informasjon

Studiet i kuratorarbeid er basert på en kombinasjon av undervisning, veiledning, selvstudium og oppgaveløsning. Studiet er et deltidsstudium, med 30 studiepoeng fordelt på to semester. Kjernen i undervisningen er to ukesamlinger per semester, der en dag per ukesamling legges til gallerier og kunstmuseer, fortrinnsvis i Oslo. Studiested er i Bø i Telemark.

Søknad om studieplass skjer via Samordna opptak, med søknadsfrist 15. april. Studiet har bare oppstart annethvert år, i høstsemesteret i partallsår.

Mer informasjon: Høgskolen i Sørøst-Norge, Kuratorarbeid – utstilling og formidling

Bakgrunn for studiet og stipendordningen

Studiet i kuratorarbeid ble initiert av Norske Kunstforeninger i samarbeid med Høgskolen i Telemark i 2004, da som et toårig deltidsstudium. I 2006 var også Nasjonalmuseet med i samarbeidet. Fra 2010 har Høgskolen i Sørøst-Norge vært ansvarlig for et ettårig deltidsstudium i kuratorarbeid. Totalt ble seks kull uteksaminert før studietilbudet ble lagt ned; i 2006, 2008, 2011, 2013, 2015 og 2017.

Norske Kunstforeninger ser studiet i kuratorarbeid som et viktig kompetansehevende tilbud for kunstforeningsmedlemmer, og vi gir derfor 10 000 kroner i stipend til studenter som er tilknyttede en av våre medlemsforeninger. Bare en person fra hver kunstforening kan motta stipend. Styret i kunstforeningen må sende Norske Kunstforeninger en skriftlig bekreftelse på at personen er deres stipendkandidat. Stipendet utbetales etter at vi har mottatt en kort rapport fra studiearbeidet og dokumentasjon på at eksamen er bestått.

Spørsmål om stipendordningen kan rettes til Susanne Svenseid på telefon 22 42 20 35 eller susanne.svenseid@kunstforeninger.no