Regnskapsoppsett for kunstforeninger

Når man skal føre regnskap for en kunstforening er det mange ting å tenke på, ikke minst ved formidlingssalg av kunst. Her er et utkast til regnskapsoppsett for et årsregnskap med resultatregnskap og balanse, ikke minst som et hjelpemiddel for foreninger/lag som søker, eller har planer om å søke momskompensasjon.

Kontoplanen inneholder de fleste vanlige postene. Nummereringen på de ulike kontoene følger norsk regnskapsstandard (Norsk Standard 4102). Dere står fritt til å legge til flere kontoer under hovedpostene, for eksempel under 4300 Aktivitetskostnader, slik at inndelingen passer med aktiviteten i deres forening.

Dere kan også fjerne poster som ikke er relevante for dere. Dersom foreningen aldri betaler ut lønn, kan for eksempel postene under 5000 Lønnskostnader slettes.