Støtteordningene skal bidra til at kunstforeninger og -lag over hele landet kan vise et bredt spekter av samtidskunst og medvirke til å utvikle og profesjonalisere visningsstedene. Støtte tildeles etter faglige vurderinger og søker en geografisk spredning. Fraktstøtte tilstreber en balansert tildeling mellom søkerne der søknadskriteriene er oppfylt. Søkers samlede tildelte støtte de siste årene blir tatt med i vurderingen.

Kunstforeninger, kunstlag og kunsthaller med aktivt medlemskap i Norske Kunstforeninger kan søke om støtte til frakt av kunst, utstillings- og formidlingsprosjekter, samt utstyr til visningsrom.

Søk om å få dekket reelle kostnader. Større prosjekter fullfinansieres ikke, da må midler også søkes fra andre instanser. Merk at Norske Kunstforeninger bare støtter tiltak med nålevende, profesjonelle kunstnere, definert ved medlemskap i Norske Billedkunstnere (NBK) og/eller NBKs grunnorganisasjoner, eller Unge Kunstneres Samfund (UKS), Forbundet Frie Fotografer (FFF), Norske Kunsthåndverkere (NK) og/eller kunstnere med utdanning fra en norsk kunsthøgskole. Alle kunstnerne i samme utstilling må oppfylle kriteriene. Ønske om unntak fra regel må begrunnes i søknad.

Søknadsfrister

Søknad om støtte må sendes i forkant av tiltak. Det er to faste søknadsfrister per år:

  • 1. mai for tiltak med oppstart 1. juli–31. desember
  • 1. november for tiltak med oppstart 1. januar–30. juni

Utfylt søknadsskjema med vedlegg (merk: vedlegg kan ikke ettersendes) sendes per e-post: soknad@kunstforeninger.no eller per post til Norske Kunstforeninger, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo.

Søknadsskjema og utbetalingsskjema kan til orientering ikke fylles ut i nettleser. Skjema må lastes ned og lagres på lokal datamaskin. Fyll ut nedlastet fil, lagre endringer og send inn som vedlegg til e-post.

Hvis tiltak utsettes, må det straks søkes skriftlig om å få overføre støtte til ny utstillingsperiode. Send til e-post: soknad@kunstforeninger.no – dette skjer ikke automatisk og er ofte ikke mulig. Gi også beskjed snarest dersom et tiltak avlyses.

Fraktstøtte
Fraktstøtte kan søkes til utstillinger fra inn- og utland. Gjelder alle kunstneriske disipliner og omfatter separatutstillinger, gruppe- og kollektivutstillinger, samt vandreutstillinger. Støtte gis til transport av kunst til/fra utstillingssted med transportbyrå eller privatbil, men dekker ikke forsikring, diett eller overnatting. Totalt tildelt fraktstøtte per år kan ikke overstige kr 30.000.

Frakt av kunst med privatbil:
Skattedirektoratets satser for trekkfri bilgodtgjørelse bør benyttes (kr 3,50 per km i 2022). Faktura eller signert regning fra sjåfør må inneholde informasjon om strekning, antall kilometer, samt kontaktinformasjon og kontonummer til sjåfør. Regningsmal finner du her

Betingelser ved vandreutstillinger:
Kun en av arrangørene skal søke om støtte, denne anses som hovedarrangør. Vandreutstilling er når minst to kunstforeninger arrangerer samme utstilling uten at den returnerer til avsender mellom visningsstedene. Ved vandreutstillinger kan det søkes om fraktstøtte fra avsender, til/mellom alle utstillingsstedene og tilbake til avsender.

 

Påkrevde vedlegg til søknad om fraktstøtte:

  • CV/biografi på alle kunstnere som deltar

 

Prosjektstøtte
Prosjektstøtte gis for å styrke kunstforeningenes posisjon som visningssted for samtidskunst og tildeles større prosjekter og tiltak som går utover normal utstillingsvirksomhet, spesielt kunstformidling og arbeid med nye publikumsgrupper. Det kan eksempelvis søkes om støtte til kunstfaglige seminarer og foredrag, kunstnersamtaler, katalogproduksjon, formidlingsprosjekter og kunstnersamtaler, dessuten til tilpasning av visningsrom, honorar og reiseutgifter til bidragsytere.

Påkrevde vedlegg til søknad om prosjektstøtte:

  • Oppgi deltakere, målgruppe og eventuelle samarbeidspartnere. Beskriv hvordan prosjektet kan styrke foreningens formidling av samtidskunst.
  • Budsjett med finansieringsplan
  • CV/biografi på eventuelle kunstnere og andre fagpersoner som deltar.

Det gis ikke støtte til produksjonsutgifter for kunstnere.

 

Utstyrstøtte
Utstyrstøtte kan søkes til oppgradering av utstillingsrom eller visningsutstyr. Eksempelvis oppussing, sokler, utstillingsmontre, projektor, lys- og lydutstyr og annet teknisk utstyr. Søknad må inneholde begrunnelse på ønsket investering og forventet dato for ferdigstillelse.

Påkrevde vedlegg til søknad om utstyrstøtte:

  • Enkelt budsjett med forventede kostnader og inntekter
  • Prisoverslag fra leverandør (gjelder ved større investeringer)

 

Svar på søknad
Behandlingstid er normalt 6-8 uker fra søknadsfristen. Tildelingslister blir publisert på nettsiden vår, i nyhetsbrev og sendes ut på e-post. Kun tiltak som har fått støtte vil få tilsendt svarbrev på e-post. Ved spørsmål om søknadsbehandling, tildelinger og avslag, ta kontakt på e-post: soknad@kunstforeninger.no