Kunstforeninger og -lag kan søke Lotteri-og stiftelsestilsynet om momskompensasjon via Norske Kunstforeninger. Ordningen kompenserer for kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Søknad om momskompensasjon for regnskapsåret 2022 sendes Norske Kunstforeninger innen 10. juni 2023.

For de fleste foreninger/lag er følgende mest aktuelt å fylle inn i søknadsskjema:

  • Totale driftskostnader 2022 i første kolonne (trekk ut finansposter)
  • 1. fradrag: Trekk ut kostnader som har med salg av kunst (for eksempel oppgjør til kunstnere, kunstavgift, salgsrabatter), samt kostnader ved innkjøp av kunst, til lotteri eller i forbindelse med selvfinansierende arrangementer/medlemsturer/kunstreiser.
  • 2. fradrag: Trekk ut kostnader i forbindelse med ombygg/påbygg av fast eiendom
  • 4. fradrag: Trekk ut kostnader i forbindelse med utleie (se veiledningstekst for detaljer).

 Krav til vedlegg:

  • Signert årsregnskap 2022 i pdf (hele styret signerer på samme side som balansen). Excel-ark aksepteres ikke!
  • Saldobalanse (ikke hovedbok), med spesifisering av samleposter
  • Revisjonsberetning av årsmøtevalgt revisor, selv om eksternt regnskapsbyrå benyttes.
  • Det er egne regler for foreninger med mer enn 5 millioner i driftskostnader (se veiledningstekst)
  • Det søkes via Norske Kunstforeninger, men bemerk at kompensasjonen kommer fra Kultur- og likestillingsdepartementet.

Forskrift om merverdikompensasjon for frivillige organisasjoner ligger her:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-10-23-1600

PS: Lagre gjerne søknad og vedlegg som én pdf. 

Send søknad med vedlegg til hanne.houen@kunstforeninger.no.

Vi håper på full kompensasjon også i år. I så fall kan man regne med å få igjen rundt 8 % av søknadssum (dvs summen som står igjen etter at eventuelle fradrag er lagt inn). Utbetaling skjer i midten av desember. Momskompensasjon skal føres som egen post i årsregnskapet.

 

Om tilskuddsordningen
Frivillige organisasjoner betaler moms på kjøp av varer og tjenester, i motsetning til næringsliv og offentlige etater. Momskompensasjonsordningen skal oppveie for denne skattleggingen av frivillig arbeid, og skal fremme frivillig aktivitet.

Norske Kunstforeninger mottok i desember 2022 rekordhøye 5,24 millioner kroner til fordeling på 86 søkere og sentralledd. Søkerne skal ikke dokumentere sine faktiske kostnader til moms, i og med at Norske Kunstforeninger søker etter såkalt forenklet modell. Det betyr at foreningens momskostnader estimeres ut fra driftskostnadene i årsregnskapet. Søkere med driftskostnader under 5 millioner kroner kan regne med å få tilbake om lag 8% av søknadsbeløp (driftskostnader minus eventuelle fradrag) dersom det ikke blir noen avkorting i år.

Send søknad om momskompensasjon for regnskapsåret 2022
Søker må være medlem i Norske Kunstforeninger og registrert i Frivillighetsregisteret.

Nederst på siden ligger veiledning til søknaden samt søknadsskjema. Les veiledningen nøye. Der ligger viktig informasjon, samt forklaring på hvor ulike kostnader og fradrag skal føres. Søknadsskjemaet skal ikke signeres. Skjemaet finnes som .xls-fil. Det ligger også en word-fil som kan printes og fylles ut for hånd, om det er enklere.

Kontaktperson: Seniorrådgiver Hanne Houen, hanne.houen@kunstforeninger.no.
Ved spørsmål, ta kontakt før søknad sendes inn.

Søknadsskjema med påkrevde vedlegg sendes enten på e-post til hanne.houen@kunstforeninger.no eller i posten til Norske Kunstforeninger, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo.

Merk konvolutt/e-post: Søknad momskompensasjon 2022.

Søknadsfrist: 10. juni 2023